Równość płci – większe szanse kobiet na rynku pracy i zapewnienie równych płac

21 grudnia 2021

Europarlament domaga się, by Unia i jej państwa członkowskie zaproponowały konkretne działania na rzecz obrony praw kobiet i zmniejszenia nierówności płci w Unii.

W sprawozdaniu nielegislacyjnym przyjętym w środę, 500 głosami za przy 105 przeciw i 87 wstrzymujących się, europosłanki i europosłowie do Parlamentu Europejskiego powtórzyli, że równa płaca i równe traktowanie są podstawowym warunkiem równych praw kobiet, ich niezależności ekonomicznej i spełnienia zawodowego.

Eurodeputowani_e są zaniepokojeni utrzymującymi się różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (14,1%) oraz różnicami w wysokości emerytur (29,5%). Niepokoi ich też, że sytuacja zawodowa kobiet jest często niestabilna. Wzywają państwa członkowskie, by podjęły praktyczne środki, które zapewnią kobietom równy dostęp do rynku pracy i zatrudnienia oraz równe wynagrodzenie i równe prawa pracownicze. Jednym z takich środków może być karanie przedsiębiorstw za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. Eurodeputowani_e z zadowoleniem przyjmują również wniosek Komisji dotyczący wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń, ale podkreślają, że sama przejrzystość wynagrodzeń nie wystarczy do rozwiązania problemu głęboko zakorzenionych nierówności między płciami.

Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Europosłowie i europosłanki chcą zapewnić wszystkim, bez względu na płeć, prawo do pracy i równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Dlatego wzywają Unię i państwa członkowskie do dalszego zwiększania uprawnień macierzyńskich i ojcowskich. Pełnopłatne urlopy z tytułu opieki nad dziećmi powinny być dłuższe i równej długości dla kobiet i mężczyzn. Eurodeputowani_e domagają się elastycznej organizacji pracy po urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym. Chcą większych inwestycji w wysokiej jakości lokalne usługi opieki nad dziećmi.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet

Pandemia i związane z nią obostrzenia doprowadziły do wzrostu przemocy wobec kobiet. Posłowie wzywają więc państwa członkowskie, by dopilnowały, aby sprawcy przemocy byli identyfikowani i ścigani przez policję. Podkreślają, że trzeba stworzyć specjalne programy ochrony i monitorowania ofiar przemocy domowej. Konieczne są też środki poprawiające dostęp do wymiaru sprawiedliwości i do schronienia.

Eurodeputowani_e twierdzą, że Bułgaria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja powinny ratyfikować konwencję stambulską, a także że potrzebne jest kompleksowe prawodawstwo unijne w tej sprawie.

Zapewnienie dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych

W projekcie sprawozdania ponownie podkreślono, że dostęp do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych jest prawem podstawowym, którego nie można w żaden sposób osłabić ani odebrać. Europosłanki i europosłowie podkreślają, że naruszanie tego prawa, w tym odmowa dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Wzywają Komisję i państwa członkowskie, by w większym stopniu wspierały obrońców praw człowieka, pracowników służby zdrowia działających na rzecz dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Według wskaźnika równości płci Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Unii brakuje jeszcze co najmniej 60 lat do osiągnięcia pełnej równości płci. Od 2010 roku wynik Unii wzrósł zaledwie o 4,9 punktu. W 2021 roku państwa członkowskie osiągnęły średni wynik 68 punktów na 100 możliwych, a ponad jedna trzecia z nich uzyskała mniej niż 60 punktów. Polska w rankingu równości płci znalazła się na odległym 23. miejscu w UE. Wyniki badania EIGE komentuje Marzena Strzelczak >>

Źródło: Parlament Europejski