Relacje z debat Głos Biznesu – Różnorodność Procentuje

5 grudnia 2012

Badania potwierdzają, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza nie tylko zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw, ale także przynoszą wymierne korzyści finansowe. Tworzenie w firmach różnorodnych zespołów oraz kreowanie dla nich przyjaznego środowiska pracy sprzyja bardziej twórczemu podejściu do wykonywanych obowiązków oraz zmniejsza fluktuację pracowników i pracownic.

Przekonywali o tym prelegenci i prelegentki naszych debat pt. „Głos biznesu. Różnorodność procentuje”: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Magdalena Środa, etyczka i filozofka z Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Grodzka, Yga Kostrzewa oraz Tomasz Szypuła ze stowarzyszenia LGBT Business Forum, Elwira Gross-Gołacka, Dyrektorka Generalna Ministerstwa Gospodarki, Grzegorz Baczewski z Mariuszem Zielonką z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małgorzata Lelińska, Justyna Kryczka oraz Ewelina Pietrzak, koordynatorki projektu Diversity Index, ekspertki PKPP Lewiatan. Dobrymi praktykami z zakresu zarządzania różnorodnością podzielili się Malwina Fidyk, menedżerka ds. CSR i różnorodności z Banku BPH oraz Przemysław Tymiński i Alicja Grymek z British Council. Debaty odbyły się w Lublinie (28.11), Krakowie (29.11) i Katowicach (30.11).

Lubelską debatę otworzyła Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania: „Cały czas warto podkreślać, że potencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych, czy przedstawicieli i przedstawicielek innych kultur i religii ciągle nie jest wykorzystywany w sposób optymalny na rynku pracy. Wynika to m.in. z funkcjonujących jeszcze ciągle w Polsce stereotypów dotyczących kulturowej roli kobiet, osób starszych, (nie)pełnosprawności czy wykształcenia. Stereotypy te są o tyle niebezpieczne, że w kontekście wyzwań stojących przed współczesnymi rynkami pracy, niezbędne staje się szukanie pracowników i pracownic w grupach, które do tej pory nie były brane szeroko pod uwagę przez pracodawców”  – podkreślała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Różnorodność to innowacja

Rozpoczynając debatę o różnorodności, prof. Magdalena Środa przypomniała o podstawowych wartościach europejskich, na których opiera się współczesne podejście do różnorodności: humanizm, tolerancję oraz integrację na równych prawach: „Prawa przynależne jednostce, niezależnie od tego czy jest kobietą w ciąży, która potrzebuje elastycznego czasu pracy, osobą homoseksualną stawiającą na biurku zdjęcie swojego partnera czy muzułmanką domagającą się respektowania w czasie pracy swoich praktyk religijnych, są już oczywiste. Także dla pracodawców, którzy dostrzegają w zatrudnianiu różnorodnych pracowników korzyść ekonomiczną – kiedy przełamuje się stereotypy myślenia poprzez płeć, pochodzenie czy wiek, okazuje się to innowacyjne dla przedsiębiorstwa” – tłumaczyła prof. Środa.

Magdalena Środa dodała, że „różnorodność i równość jest czynnikiem wzrostu, zwłaszcza teraz, kiedy miejsce pracy staje się często miejscem życia. Niektórzy pracodawcy, tkwiąc jeszcze w okowach tradycyjnego, industrialnego rozumienia gospodarki, nie są w stanie pojąć, że miejsca pracy, gdzie ludzie czują się sobą, są znacznie bardziej kreatywne niż te, gdzie ludzie muszą się dostosować do sztywnych kanonów pracowitości. Nowoczesność to nie komputer, to właśnie różnorodność”.

O korzyściach z zarządzania różnorodnością, zarówno biznesowych, jak również budujacych kapitał społeczny i przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego, a także o międzynarodowej inicjatywie Karta Różnorodności mówiła Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Karty Różnorodności z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Demografii nie da się oszukać

Czekające Europę nieuchronne zmiany demograficzne będą musiały wpłynąć na kształt rynku pracy. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego są nieubłagane: w 2035 r. Polska będzie miała o 2,1 mln obywateli mniej. Będą też oni coraz starsi. W 2015 r. odsetek osób w wieku 45 lat i więcej wyniesie 42%, za kolejne 22 lata będą stanowić 55%. Dlatego „konieczne jest nie tylko aktywizowanie osób bezrobotnych, ale i osób biernych – niepracujących i nieszukających pracy, np. z powodu sprawowania opieki nad osobami zależnymi, czy też zniechęconych bezskutecznością szukania pracy” – podkreślał Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu lub zatrudnieniu pracownika warto sobie postawić pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że kobieta będzie zawsze mniej dyspozycyjna niż mężczyzna, a osoba z niepełnosprawnością mniej efektywna i bardziej „kosztowna” niż pełnosprawna. Czy osoby młode są skłonne częściej zmieniać pracę niż starsi koledzy? Albo czy wiemy na pewno, że starsi są częściej chorzy niż młodsi i są gorzej przygotowani do zmian w porównaniu z młodszymi? – „Kluczem jest odejście od stereotypów – przypisując określone oczekiwania wobec naszych potencjalnych pracowników, pozbawiamy się części możliwości wynikającej z ich rzeczywistego potencjału” – dodał Mariusz Zielonka.

Różnorodność to kreatywność i wydajność

Podczas debat, sytuację defaworyzowanych na rynku pracy osób LGBT – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przedstawiali Tomasz Szypuła, Yga Kostrzewa oraz Anna Grodzka. Z przytaczanych przez nich badań wynika, że 75% Polek i Polaków dostrzega dyskryminację osób LGBT. Natomiast 23,7% osób zadeklarowało podczas ubiegłorocznego badania, że ujawniło w pracy swoją orientację (w 2006 r. odsetek ten wynosił 11%).

„Z danych zebranych w krajach o bardziej zaawansowanej polityce równości, zarówno w dużych korporacjach, jak i lokalnych firmach wynika, że tworzenie bardziej różnorodnych zespołów jest korzystne w dwóch aspektach: pobudza kreatywność, ponieważ osoby te mają często inny system wartości i inny sposób myślenia, a stworzenie dla nich przyjaznej atmosfery powoduje poczucie związania z firmą i maksymalizację wysiłku” – mówiła Anna Grodzka.

Różnorodność Polsce jest możliwa

Z badań Komisji Europejskiej wynika m.in., że 58% europejskich firm, które wdrożyły programy zarządzania różnorodnością osiąga wyższą produktywność dzięki poprawie motywacji pracowników; 62% badanych firm dodatkowo potwierdza, że programy te pozwalają na pozyskanie i utrzymanie najbardziej utalentowanych osób.

Z europejskimi statystykami zgodziła się Malwina Fidyk z Banku BPH, sygnatariusza Karty Różnorodności, w którym od kilku lat prowadzona jest strategia zarządzania różnorodnością: „Nasi menedżerowie jednogłośnie przyznają, że zarządzanie różnorodnością rzeczywiście ma głęboki sens. Dzięki różnorodnemu zespołowi klienci i klientki mają możliwość rozmawiania z odpowiednim dla nich pracownikiem. Natomiast wewnątrz zespołu mamy większą efektywność pracy i możemy wypracowywać nieszablonowe rozwiązania, co wprost przekłada się na zysk całej firmy”.

Alicja Grymek z British Council dodała, że poza wymiernym ekonomicznym aspektem zarządzania różnorodnością, ważny jest także wymiar etyczny: „Rozumiemy, że ludzie różnią się na wiele widocznych i niewidocznych sposobów. Wierzymy, że jeśli cenimy te różnice a także podobieństwa, możemy zarządzać nimi efektywnie z pożytkiem dla organizacji i szeroko rozumianego społeczeństwa”.

Od ponad 10 lat British Council tworzy szczegółowe raporty z badań przeprowadzanych we wszystkich swoich oddziałach na całym świecie, opisując profil instytucji pod kątem zatrudnionych osób według płci, wieku, niepełnosprawności, przynależności etnicznej, sposobu wykonywania pracy, orientacji seksualnej, religii/przekonań oraz opieki nad osobami zależnymi. Organizacja jest w stanie monitorować, czy regulaminy, funkcje i praktyki nie prowadzą do nieusprawiedliwionej dyskryminacji i nie posiadają niekorzystnego wpływu na równość poszczególnych grup. „Dzięki temu mamy także możliwość promowania równości, dobrych relacji i włączania wszystkich pracowników i pracownic we współzarządzanie instytucją” – wyjaśniła Alicja Grymek.

Na zdjęciu od lewej: Anna Grodzka, Magdalena Andrejczuk, Magdalena Środa, Debata Diversity Index, Głos Biznesu – Różnorodność Procentuje, Katowice, 30 listopada 2012 r. fot. www.panatofilm.pl

Tekst: Karolina Szymańska-Migut, OWL PR, maa

Źródło: diversityindex.pl