Relacja z debaty Sektor prywatny wobec wyzwań aktywnego starzenia…

27 września 2012

Na pytanie jakie są wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz jak na nie reagować odpowiedzi szukali podczas debaty: „Sektor prywatny wobec wyzwań aktywnego  starzenia – osoby starsze jako interesariusze firmy” przedstawiciele firm, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Panel odbył się 26 września 2012 podczas Konwencji Międzypokoleniowe Dni Aktywności organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Panel moderowany był przez Ewę Albińską oraz Magdalenę Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W panelu udział wzięli:

 • Bartłomiej Piotrowski, doradca Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Aleksandra Duliniec, kierownik programu ds. osob starszych i niepełnosprawnych, Orange Polska
 • Katarzyna Nowak, specjalista ds. Komunikacji Wewnętrznej, Dział Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Inwestorskich, Grupa Hotelowa Orbis
 • Andrzej Klimczuk, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Marcin Opas – zarządzający usługą szkoleniowo-doradczą w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt”

Podczas panelu wyodrębniono następujące wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w obliczu starzenia się społeczeństwa:

 •     Adaptacja miejsca pracy – dostosowanie miejsc pracy dla osób starszych, szkolenia
 •     Brak komunikacji – bariera komunikacji, dialog z pracownikami
 •     Dostrzeżenie wartości doświadczenia
 •     Dopasowanie oferty do zmian w społeczeństwie oraz nowych potrzeb klientów
 •     Zagrożenie przekuć w szansę i wyzwanie, walka ze stereotypem, że starzenie się jest czymś złym
 •     Wydłużanie czasu pracy i jak najdłuższego pozostania w miejscu pracy
 •     Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
 •     Dostosowanie się do otoczenia – starzenia się społeczeństwa – klientów
 •     Nawyki i kultura – różna dla różnych pokoleń
 •     Zmiana zachowań i nawyków konsumenckich – produkty i usługi skierowane do nowej grupy klientów
 •     Mniej wydajna praca
 •     Pogodzić dwie strony: starzenie się społeczeństwa oraz potrzeby osób starszych z oczekiwaniami pracodawców
 •     Przełamanie bariery psychicznej dotyczącej starzenia się i własnej aktywności, a także barier mentalnych wobec korzystania z różnych produktów i usług
 •     Zmiana postawy roszczeniowej i biernej na aktywną i otwartą
 •     Osoby starsze jako dobrzy pracownicy: lojalni, doświadczeni, kontaktowi, mające dobre relacje z innymi pracownikami i klientami – ambasadorzy zmian
 •     Stereotypy wobec pracowników – różne pokolenia, konflikty międzypokoleniowe
 •     Motywacja do pracy i aktywności różnych grup pokoleniowych
 •     Nowe grupy klientów – jak dotrzeć do osób starszych z usługami i produktami (np. nowymi technologiami)
 •     Zniwelowanie różnic regionalnych

Jako odpowiedź na te wyzwania Bartłomiej Piotrowski, doradca Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazał, że potrzebny jest system opiekuńczy, edukacja na rzecz aktywnego starzenia się (m.in. profilaktyka zdrowotna), ale też zmiana nawyków, przede wszystkim postaw w miejscu pracy. Najważniejsza jest jednak elastyczność i elastyczne podejście do zmian, które nas czekają.

Aleksandra Duliniec z Orange Polska podkreśliła, że jej firma duży nacisk kładzie na programy skierowane do grupy klientów dojrzałych. Jednym z takich działań jest „Internet bez granic”, czyli szkolenia z obsługi komputerów w bibliotekach lokalnych. W programie może wziąć udział nawet 3 tys. osób, jego głównym celem jest przełamywanie barier w korzystaniu przez osoby starsze z nowych technologii.

Andrzej Klimczuk, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, autor publikacji „Kapitał społeczny ludzi starych” mówił o tym, że problem jest niezwykle złożony i nie ma jednego rozwiązania. Wskazywał na konieczność włączenia koncepcji aktywnego starzenia się do zintegrowanych polityk. Jako przykład podał gerontechnologie. Polega to na tym, że w tworzenie projektów produktów i usług zaangażowane są od początku osoby starsze. Może to być rozwiązanie dla polskich firm, chociaż jak przyznał – nie jest to jeszcze tak rozwinięte w Europie czy na świecie.

Katarzyna Nowak z Grupy Orbis wskazała, że najważniejsza jest współpraca międzypokoleniowa, która buduje wartość dodaną w firmie oraz edukacja. Dlatego też Grupa Orbis prowadzi projekt „Promujemy różnorodność pokoleń”, który polega na budowaniu więzi pomiędzy grupami pokoleniowymi w pracy. Jak podkreślała prelegentka – pracownicy dojrzali są bardziej lojalni, nawiązują łatwiej kontakty, są cennymi pracownikami.

Marcin Opas z projektu „Aktywny Emeryt” zauważył, że bardzo istotna jest motywacja do pracy i aktywności, pracownik w każdym wieku potrzebuje bodźców do tego, żeby być aktywnym, również w miejscu pracy. Za najważniejsze wyzwanie uznał odbudowanie wartości: człowiek i rodzina. Są to według prelegenta najważniejsze odpowiedzi na wymienione wyzwania.

Podsumowaniem debaty była refleksja, że w perspektywie 20 lat sytuacja demograficzna będzie wręcz zmuszała przedsiębiorców do zatrudnienia osób starszych oraz oferowania produktów i usług skierowanych do tej grupy. Od samych przedsiębiorców zależy jak przygotują się do tego.

Źródło: informacja własna