Rada Dostępności z udziałem prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu

1 marca 2019

Zainaugurowana została działalność Rady Dostępności. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 lutego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazła się w gronie członków nowo powstałego zespołu.

Rada Dostępności jest eksperckim gremium, służącym wsparciem i głosem doradczym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także współtworzyć najlepsze rozwiązania oraz określać kierunki i sposoby realizacji Programu Dostępność Plus. Rada powstała w grudniu 2018 roku w wyniku podpisanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego zarządzenia. 25 lutego odbyło się pierwsze spotkanie członków Rady, w tym również prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dominiki Bettman.

Dane pokazują, że w Polsce jest blisko 5 mln osób z niepełnosprawnościami. Jeśli doliczymy do tego grupę z niepełnosprawnościami okresowymi, to rozwiązania, które mają być między innymi efektem prac Rady Dostępności, mogą poprawić życie wielu mieszkańców naszego kraju. W tym procesie ogromną rolę do odegrania ma odpowiedzialny biznes. Zmiany na przykład w infrastrukturze punktów usługowych, dotyczące transportu i komunikacji, architektury czy rozwiązań cyfrowych, dostępności do edukacji i zatrudnienia na równych zasadach – wszystko to może realnie przyczynić się do lepszej integracji w społeczeństwie i zwiększyć dostępność produktów i usług – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju zależało na tym, aby Rada angażowała różne środowiska i wielu partnerów. Byłoby to jednocześnie odzwierciedleniem multidyscyplinarnego charakteru Programu Dostępność Plus, jak i zróżnicowanych potrzeb poszczególnych grup społecznych w zakresie dostępności. Zgodnie z zapowiedziami resortu, spotkania Rady mają odbywać się minimum dwa razy w roku. Jednocześnie gremium ma działać w obrębie mniejszych zespołów roboczych, analizując i uzgadniając poszczególne kwestie w zakresie dostępności.

Udział Forum Odpowiedzialnego Biznesu to kontynuacja zaangażowania organizacji w wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami. 21 czerwca 2018 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz dostępności”, które realizowane jest w ramach „Programu Dostępność Plus” przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zobowiązania wynikające z deklaracji to również zadania dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Sygnatariusze deklaracji upatrują w programie „szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami” (czytaj więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/fob-przystepuje-do-partnerstwa-na-rzecz-dostepnosci/).

Działania na rzecz wzmacniania inkluzywności społecznej zostały również ujęte wśród zadań dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez ONZ w Agendzie 2030. Odnoszą się do nich cele: 4. Dobra jakość edukacji, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 10. Mniej nierówności, 11. Zrównoważone miasta i społeczności, 17. Partnerstwa na rzecz celów. Zatem współpraca administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych na polu zwiększania dostępności jest konieczna i cenna z polskiej perspektywy, także w kontekście wspólnych wyzwań globalnych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: inf. własna