Przegląd europejskich przepisów dotyczących równości

3 grudnia 2018

Komisja Europejska wydała publikację poświęconą przepisom unijnym dotyczącym równości. Ósmy numer półrocznego przeglądu europejskiej ustawy o równości stanowi przegląd stanu polityki i orzecznictwa w całej Europie oraz  zawiera 5 dogłębnych artykułów analitycznych.

Autorka pierwszego artykułu „Systemic discrimination: rethinking the tools of gender equality” proponuje dyskusję na temat koncepcji dyskryminacji systemowej i jej wartości dodanej dla myślenia o nierówności płci.

W drugim artykule „Fostering equality and diversity through transnational collective agreement”, omówiono, w jaki sposób ponadnarodowy dialog społeczny i układy zbiorowe mogą sprzyjać równemu traktowaniu w pracy w odniesieniu do takich kwestii, jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, niepewne i nietypowe zatrudnienie, różnorodność, prawo do partycypacji pracowników oraz reprezentowanie grup w niekorzystnej sytuacji w społeczeństwie.

Trzeci artykuł „Positive action in practice: some dos and don’ts in the field of EU gender equality law” opisuje, w jaki sposób państwa członkowskie UE stosowały przepisy w praktyce. Autorzy omawiają potencjalne możliwości i trudności koncepcji, szczególnie poprzez szczegółową analizę pozytywnych działań we Francji.

W czwartym artykule „Religious holidays in employment „ omówiono ramy prawne dotyczące świąt religijnych w Austrii, Francji i Hiszpanii.

Piąty artykuł „Using the concept of harassment in national anti-discrimination legislation as a
tool in combating hate speech?” analizuje, w jaki sposób pojęcie nękania w krajowym ustawodawstwie antydyskryminacyjnym może być wykorzystywane jako narzędzie walki z mową nienawiści.

Wreszcie, przegląd przepisów zawiera sekcję przedstawiającą najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji i kończy się rozdziałem wyszczególniającym najnowsze zmiany w prawodawstwie, orzecznictwie i polityce na poziomie krajowym.

Pobierz publikację >>