Problemy przedsiębiorców zatrudniający cudzoziemców z krajów spoza UE – zaproszenie do badania

20 października 2017

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – sygnatariusz Karty Różnorodności i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej chcą zbadać, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców z krajów spoza UE. Ankieta wysyłana do firm zatrudniających migrantów ma pomóc w zdiagnozowaniu najczęściej popełnianych błędów i zapobiec im w przyszłości.

Polskie firmy zatrudniają prawie 1,5 mln* cudzoziemców z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Eksperci ds. rynku pracy prognozują, że obcokrajowców z roku na rok będzie w Polsce coraz więcej, bo wciąż brakuje nam rąk do pracy.

– Z uwagi na niedobór pracowników, niski poziom bezrobocia oraz pesymistyczne prognozy demograficzne, polscy pracodawcy coraz częściej posiłkują się pracownikami z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. Dla pracodawców zagrożenie stanowi zjawisko nielegalnego zatrudnienia pracowników, będące przejawem nieuczciwej konkurencji, dlatego istotne jest promowanie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych. Co więcej, polscy pracodawcy w niedalekiej przyszłości będą musieli konkurować o pracowników zza wschodniej granicy z pracodawcami z państw Europy Zachodniej. Dlatego w naszej ocenie należy wprowadzić przepisy ułatwiające podejmowanie obcokrajowcom pracy w naszym krajumówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Zatrudnienie cudzoziemca, który pochodzi z kraju spoza UE, wciąż nastręcza pracodawcom wielu problemów. Skomplikowane procedury lub nieznajomość prawa związanego z legalizacją pracy i pobytu obcokrajowca powodują, że często dochodzi do nielegalnego zatrudnienia. Państwowa Inspekcja Pracy wykrywa tysiące takich przypadków.  W 2016 roku PIP** ujawnił nielegalne powierzenie pracy prawie co piątemu cudzoziemcowi. Im więcej zatrudnianych imigrantów, tym większa skala zjawiska. Taki niechlubny trend zaniepokoił Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które w partnerstwie Pracodawców RP postanowiło zbadać problem.

– Zgłasza się do nas coraz więcej firm, które mają problem z zalegalizowaniem pracownika cudzoziemskiego. Z naszych obserwacji wynika, że popełniane przez nich błędy wynikają często nie ze złej woli, ale z nieznajomości prawa. Prosty przykład: pod pojęciem nielegalnej pracy kryje się również praca niezgodna z warunkami zatrudnienia (stanowisko, wynagrodzenie etc.) wspomnianymi w zezwoleniu na pracę czy oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Większość pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że zapisy w umowie z pracownikiem muszą być tożsame – mówi Paulina Adamczak, specjalista ds. współpracy z biznesem SIP.

Inny często popełniany błąd to wykonywanie pracy u tego samego pracodawcy w oczekiwaniu na zezwolenie na pracę, ale już po wygaśnięciu oświadczenia. Chociaż pracownik zostaje w tym samym zakładzie pracy, w trakcie procedury jego praca jest nielegalna (o ile pracodawca nie wyrobił mu wcześniej dodatkowego zezwolenia).

Takich i podobnych błędów można unikać edukując pracodawców. Aby jednak poznać ich problemy, organizatorzy zapraszają do wypełnienia krótkiej ankiety, którą można znaleźć pod adresem https://www.survio.com/survey/d/R9Y0D0P5Q6Y8X3C4E. Badanie trwa około 7 minut. Po jego zakończeniu powstanie raport o najczęściej popełnianych błędach pracodawców z obszernym omówieniem jak podobnych uchybień w zatrudnianiu cudzoziemców unikać w przyszłości.

*Dane GUS dotyczące zezwoleń na pracę i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w 2016 r.

**PIP ujawnił nielegalną pracę 5 186 cudzoziemców z państw trzecich, tj. 17,9% objętych  kontrolą, dla porównania w roku poprzednim kontrole wykryły tylko 1122 takich przypadków. Źródło: Sprawozdanie PIP za 2016 r.

źródło:  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej