W Poznaniu odbyły się Dni Różnorodności

29 maja 2017

Koncerty, seminaria, spotkania oraz wiele innych wydarzeń odbyło się w ramach Dni Różnorodności w Poznaniu. W ich organizację zaangażowało się wiele poznańskich instytucji, m.in. UAM, a także Urząd Miasta Poznania, który od listopada 2016 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Urząd Miasta Poznania, podpisując Kartę Różnorodności, zobowiązał się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością oraz polityki równego traktowania w miejscu pracy.  Otwartość i szacunek dla niej przynosi bowiem wymierne korzyści.

W strukturach Urzędu Miasta Poznania mamy Oddział Rozwoju Kadr – mówi Maria Kuśnierz, kierowniczka Oddziału – To właśnie w słowie „rozwój” tkwi zasadniczy motor zmian, doskonalenia, polepszania efektywności realizacji zadań i usług dla lokalnej społeczności. Kiedy się rozwijamy? Gdy czerpiemy z bogactwa doświadczeń, umiejętności, poglądów, sposobów działania czy cech charakteru innych ludzi. Kluczem do sukcesu każdej organizacji jest dobre współdziałanie ludzi. Harmonijnie współpracujący zespół potrafi stworzyć potencjał, który jest zwielokrotnioną sumą możliwości tkwiących w każdej z jednostek. Wymaga to traktowania różnorodności jednostek jako bogactwa zespołu, a nie jako bariery w jego tworzeniu. I paradoksalnie, to sztuka budowania jedności z różnorodności, jedności dążącej w tym samym kierunku i podzielającej wspólną wizję działania jest wyzwaniem dla zarządzania różnorodnością.

W maju 2017 Urząd upowszechniał tę ideę w ramach Miesiąca Dialogu o Różnorodności. Odbył się szereg działań skierowanych do wszystkich pracownic i pracowników UMP oraz do osób reprezentujących miejskie jednostki organizacyjne. „Miesiąc Dialogu o…”, jako cykliczne już wydarzenie w Urzędzie, w tym roku budował wiedzę o różnorodności w miejscu pracy i szacunek dla niej oraz przybliżał praktykę działań na rzecz wspierania różnorodności. Ideą była nie tylko promocja wartości czy dostarczanie i przepływ wiedzy, ale także włączenie pracowników i pracownic w aktywności związane z różnorodnością poprzez udział w ankiecie dotyczącej różnorodności, konkursach, warsztatach czy wykładach.

Jednym z działań Miesiąca Dialogu o Etyce była konferencja „Różnorodni w pracy” z udziałem Marzeny Strzelczak, Dyrektorki Generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawicieli świata biznesu (Deloitte) i nauki,  zorganizowana 23 maja 2017 dla osób pracujących w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Ważne jest budowanie świadomości, na czym polega różnorodność oraz że dotyczy ona zarówno osób pracujących w jednym miejscu, jak i otoczenia zewnętrznego – mieszkańców, czyli klientów Urzędu, instytucji czy firm w naszym mieście oraz wszystkich przejawów życia społecznego, sztuki, edukacji – mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Jako sygnatariusz Karty Urząd jest również jej ambasadorem, to znaczy że nie tylko wdraża zasady poszanowania różnorodności oraz równego traktowania w zespole, ale także promuje te wartości na zewnątrz, wśród innych instytucji oraz partnerów biznesowych.

Dzięki wprowadzaniu instytucjonalnych wewnętrznych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, Urząd Miasta Poznania daje niejako przykład do naśladowania innym organizacjom. Co więcej, przy wyborze ofert współpracy i składaniu zleceń Urząd może także stosować kryteria promujące tych partnerów, którzy również kładą nacisk na politykę równego traktowania, przeciwdziałania mobbingowi czy tworzenia przyjaznego miejsca pracy dodaje pełnomocniczka.

W ramach Dni Różnorodności w Poznaniu odbyły się różnego rodzaju wydarzenia, m.in. objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Dni Różnorodności Kulturowej, zorganizowane  przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

źródło: materiały prasowe Urzędu Miasta Poznania