Polityka różnorodności w administracji centralnej

19 grudnia 2012

W ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Partner SGH w okresie od dnia 16 października 2011 roku do 29 lutego 2012 roku prowadził w wybranych instytucjach administracji rządowej badanie wskaźnikiem Gender Index poszerzonym o elementy Diversity Index.

Celem badania było zebranie informacji na temat zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny.

Badaniem objęte zostały wszystkie ministerstwa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Produktem badania jest raport zbiorczy z całości badania zawierający obszary problemowe i zalecenia do wdrożenia.

Badanie zrealizowano w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w latach 2011-2012 w ramach Priorytetu V : Dobre Rządzenie, Działanie 5. 1.: Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową (Partner SGH) i Uniwersytetem Jagiellońskim (Partner UJ).

Raport z badania do pobrania

Źródło: rownetraktowanie.gov.pl