Pierwsze lotnisko w Polsce z Kartą Różnorodności

11 czerwca 2018

Kraków Airport podpisując Kartę Różnorodności, zobowiązało się do przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. Podpisanie Karty to także wyrażenie również gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania promujące zapisy deklaracji.

Międzynarodowy port lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice dołączył także do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w 2018 roku.

Poznaj sygnatariuszy wspierających Karty Różnorodności >>

Dołączenie Kraków Airport do grona sygnatariuszy wspierających Kartę Różnorodności to naturalna konsekwencja realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, która określa priorytetowe obszary zaangażowania lotniska. Jako jeden z głównych kierunków rozwoju firmy jest bycie odpowiedzialnym pracodawcą, gwarantującym przyjazne środowisko pracy oraz dbałość o przejrzyste praktyki operacyjne. – podkreśla firma.

W działalności biznesowej Kraków Airport są wdrażana i stosowane procedury, których celem jest dbanie o przejrzystość zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników na temat różnorodności. Wewnętrzne regulacje i praktyki opierają się na zasadach przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wyznanie, język, płeć, orientację seksualną, przekonania, cechy osobowe, pochodzenie, stan zdrowia czy wiek.

Międzynarodowy charakter portu lotniczego, różnorodność klientów, a także duża liczba podmiotów świadczących usługi na lotnisku, stanowią idealny grunt do promowania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Krakowskie lotnisko realizuje aktywności na rzecz różnorodności we współpracy z partnerami społecznymi

W ubiegłym roku Kraków Airport podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polegające na współpracy w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy dostępności obiektów i usług krakowskiego lotniska. Podpisane porozumienie przewiduje m.in.: szkolenia dla pracowników dotyczące kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ich zatrudniania, jak i podnoszenia jakości usług pasażerów, w tym naukę języka migowego, popularyzowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz wspieranie projektów i programów w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Kraków Airport współpracuje również z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w zakresie cyklicznych szkoleń dla personelu lotniska. Szkolenia składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

źródło: materiały prasowe firmy