Nowy raport Stowarzyszenia Interwencji Prawnej o zatrudnianiu cudzoziemców i cudzoziemek

29 czerwca 2018

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, sygnatariusz Karty Różnorodności wraz z Konrad Adenauer Stiftung in Polen, opublikowały raport poświęcony migracji i legalnej pracy obcokrajowców w Polsce.

Celem opisywanego w raporcie badania było zebranie informacji pozwalających na systematyczny opis i porównanie podstawowych charakterystyk firm zatrudniających cudzoziemców i cudzoziemki w porównaniu do firm ich niezatrudniających bez względu na lokalizację siedziby przedsiębiorstwa lub kraju pochodzenia zatrudnianych osób.

Autorzy starali się też zebrać jak najwięcej informacji na temat cech osób pochodzących spoza Unii Europejskiej zatrudnionych w polskich firmach. Przygotowane przez autorów narzędzia badawcze pozwoliły również na zebranie bardzo szczegółowychopinii na temat tego, które dokładnie elementy postępowania związanego z zatrudnianiem cudzoziemców i cudzoziemek sprawiają przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom najwięcej problemów i dlaczego (w ich opinii) właśnie te.

Wybrane wnioski dotyczące zatrudniania osób spoza UE z sektora MŚP

 • Coraz więcej firm zatrudnia pracowników i pracownice spoza Unii Europejskiej. Wśród przebadanych firm 39% w chwili prowadzenia badania zatrudniało takie osoby. W sektorze średnich przedsiębiorstw odsetek ten wyniósł aż 65% przebadanych firm, a w sektorze małych przedsiębiorstw – 48%.
 • Najniższy odsetek firm zatrudniających jest w sektorze mikroprzedsiębiorstw – 4%.
 • Najwyższy odsetek firm zatrudniających prowadzi działalność w branży budowlanej i przemysłowej.
 • Osoby spoza UE są przede wszystkim zatrudnione jako pracownicy lub pracownice wykwalifikowane albo osoby wykonujące prace fizyczne.
 • Jedna czwarta (25%) firm zatrudniających osoby spoza UE przyznaje, że płaci im poniżej stawek oferowanych polskim pracownikom i pracownicom, choć zdecydowanie najwyższy odsetek (42%) deklaruje, że płaci wszystkim tyle samo.
 • Wśród firm już zatrudniających cudzoziemców i cudzoziemki prawie 81% planuje lub rozważa zatrudnienie kolejnych pracowników i pracownic z UE w przyszłości.
 • Wśród przedstawicieli i przedstawicielek firm obecnie niezatrudniających – 8% planuje, a 35% rozważa taką możliwość.
 • Przedstawiciele i przedstawicielki firm niezatrudniających najczęściej obawiają się uciążliwości związanych z uzyskaniem wyniku testu rynku pracy, podczas gdy zatrudniający za najbardziej uciążliwe uznają wymagania związane z dokumentacją dotyczącą pracownika/pracownicy.
 • Respondenci i respondentki uważają, że to nie procedury są najbardziej uciążliwe, tylko długość oczekiwania na rozpatrzenie dokumentów.
 • W przebadanych firmach preferencje i sympatie etniczne dla pracowników i pracownic pochodzących z różnych regionów świata są podobne, jak w populacji ogólnej – mimo deklarowania wagi kompetencji przyszłych pracowników lub pracowniczek według potrzeb przedsiębiorstw, większość firm nie zatrudniłaby w pierwszej kolejności osób pochodzących z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej, nawet jeśli ich kompetencje byłyby adekwatne do potrzeb pracodawców i pracodawczyń.
 • Choć pracownicy i pracownice spoza UE są cenieni, a ich zatrudnianie jest oceniane jako przynoszące korzyści dla firmy, to większość pracodawców i pracodawczyń nie rozważa ich pobytu w Polsce w kategoriach długoterminowych.
 • Najpilniejsze zmiany w prawie określającym możliwości legalnego zatrudniania cudzoziemców dotyczą rozdziału ścisłego związania pracodawcy lub pracodawczyni i zatrudnionego przez nich cudzoziemskiego pracownika lub pracownicy i uznania pracy cudzoziemca lub cudzoziemki za legalną od chwili złożenia przez pracodawcę wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących legalizacji pracy.

Pobierz raport >>

źródło: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Raport „Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek”