„Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności” – analiza tematyczna FOB

17 stycznia 2017

W Polsce zakończył się proces legislacyjny dotyczący nowych przepisów w ustawie o rachunkowości. Nakładają one obowiązki w zakresie ujawniania przez firmy informacji m.in. o aspektach społecznych i środowiskowych oraz prowadzonej polityce zarządzania różnorodnością. Wymogi obejmą około 300 podmiotów w kraju. To, kogo dotyczą, co oznaczają, jak mają być realizowane prezentuje najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

POBIERZ ANALIZĘ TEMATYCZNĄ

Analiza „Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności” przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z pierwszych publikacji tłumaczy zakres wpływu uchwalonych niedawno zmian w ustawie o rachunkowości (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 zmieniająca Ustawę z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz.61). Nowe przepisy wynikają z dyrektywy unijnej 2014/95/UE, której głównymi założeniami jest zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) oraz ich spójności i porównywalności. Każdy z krajów członkowskich zachował pewną autonomię w transpozycji dyrektywy.

Polska transpozycja Dyrektywy UE jest jedną z najbardziej przyjaznych biznesowi, czas pokaże, jakie przyniesie efekty. Niezależnie jednak od przyjętych rozwiązań, nowe regulacje wspierają – na poziomie europejskim i krajowym – tak bardzo potrzebną transformację biznesu i ułatwiają jego interesariuszom i konsumentom dokonywanie świadomych wyborów – tłumaczy Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ujawnianie polityki zarządzania różnorodnością

Oprócz ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych, o których była dotychczas mowa w analizie, dodatkowo do ujawniania informacji dotyczących polityki różnorodności będą zobligowane duże spółki giełdowe6 , tj. emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy spełniają dwa spośród następujących warunków:

→ średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 250 osób,

→ suma aktywów bilansu przekracza 85 mln zł

→ lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 170 mln zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego7 powinny znaleźć się informacje w zakresie polityki różnorodności, tj.: „opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji”8 . Powyższy wymóg ma zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 roku.

Autorzy analizy

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu stanowi przewodnik po nowych wymogach dla biznesu. Porządkuje nie tylko merytorycznie, ale również graficznie te zagadnienia. Dodatkowo znajdują się w niej eksperckie komentarze przygotowane przez Ministerstwo Finansów (odpowiedzialne wraz z Ministerstwem Rozwoju za transpozycję dyrektywy) i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Tekst analizy opracowała Magdalena Andrejczuk we współpracy z Justyną Kozerą i Ewą Wojciechowicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w konsultacji z Małgorzatą Szewc, głównym specjalistą w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, zatwierdziła Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów.