Międzysektorowy Okrągły Stół: Wsparcie integracji na rynku pracy osób z Ukrainy

14 listopada 2022

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM Polska) oraz Business Centre Club serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce, które odbędzie się w dniu 24 listopada br. w Warszawie. Karta Różnorodności objęta wydarzenie patronatem.

Ochronę czasową w Polsce otrzymało 1,36 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy (dane UNHCR na 6 września 2022), wśród których ponad 90% stanowią kobiety, a około połowa z nich posiada wykształcenie wyższe. Zdecydowana większość kobiet przyjechała do Polski z dziećmi (ok. 70 %). Zatrudnienie w Polsce znalazło już 430 tysięcy osób z ochroną czasową (dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 1 września 2022).

Dla osób, które uciekły przed wojną bezpieczna i legalna praca może stanowić nie tylko źródło utrzymania, ale również ważny etap w rozwoju zawodowym będący okazją do nabycia nowych kompetencji i społecznych kontaktów, które będą mogły wykorzystać zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie po powrocie, kiedy sytuacja w ich kraju się ustabilizuje. Dostęp uchodźczyń i uchodźców do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami ogranicza jednak wiele barier, w tym bariera językowa, informacyjna, związana z obowiązkami opiekuńczymi czy niedostosowaniem kwalifikacji posiadanych przez uchodźców do wymagań w ofertach pracy. Wyzwaniem pozostaje zapewnienie uchodźcom legalnego zatrudnienia i godnych warunków pracy. Szczególnie ważnym wyzwaniem w dobie nadchodzącego kryzysu gospodarczego jest zachowanie spójności społecznej zarówno w miejscach pracy, jak i coraz bardziej zróżnicowanych społecznościach lokalnych.

Celem międzysektorowych spotkań okrągłego stołu jest diagnoza wyzwań oraz mapping realizowanych działań, a także wypracowanie szczegółowych rekomendacji oraz propozycji rozwiązań, które mogłyby być użyteczne przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii integracyjnej w obszarze rynku pracy i inkluzji społecznej na poziomie krajowym i lokalnym. Spotkania będą służyły wzmocnieniu zaangażowania i współpracy między różnymi uczestnikami wspierającymi proces integracji, w tym organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi i tym samym zwiększenie skuteczności działań ułatwiających włączenie uchodźców na rynek pracy.

Pierwsze spotkanie będzie dotyczyło wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości kobiet, potencjału uchodźców w kontekście potrzeb rynku pracy oraz wyzwań w zakresie zapewnienia legalnej i godnej pracy, a także spójności społecznej. Punktem wyjścia dla wypracowania szczegółowych rekomendacji oraz praktycznych rozwiązań będą postulaty zawarte w Raporcie „Gościnna Polska 2022+. Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?” pod redakcją M. Bukowskiego i M. Duszczyka oraz „Białej Księdze” Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu (8-9.05.2022).

Rejestracja na spotkanie Okrągłego Stołu (do 18 listopada) »

Osoba do kontaktu: Emilia Małys-Zaremba (emalyszaremb@iom.int)