Mamy już 2 lata! Urodziny Karty Różnorodności!

14 lutego 2014

Jesteśmy różni pod względem wieku, płci czy stopnia sprawności, z naszą różnorodnością wchodzimy także do miejsca pracy. Pracodawcy, którzy rozumieją jak tworzyć kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnic mają większe szanse na budowę twórczych i kreatywnych zespołów  – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polska Karta Różnorodności ma już 2 lata! A jakie były jej początki?

Historia powstania

infografika_mała_Podsumowanie_Karta_Różnorodności_3_urodzinyPolska Karta Różnorodności powstała w 2012 r. jako rezultat spotkań z reprezentantami i reprezentantkami firm (w tym partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Wśród nich były takie firmy, jak: Aviva, British American Tobacco, Danone, Deloitte, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska, NUTRICIA, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy i Unilever.

Treść Karty konsultowana była również z organizacjami dbającymi o interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację: Amnesty International; Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; Fundacją Autonomia; Fundacją Feminoteka; Fundacją Trans-Fuzja; Helsińską Fundacją Praw Człowieka; Kampanią Przeciw Homofobii; Koalicją Karat; Lambda Warszawa; Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych; Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego; KK NSZZ „Solidarność”; Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej; Stowarzyszeniem Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”; Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Bardzo ważną rolę w tworzeniu Karty odegrała także administracja państwowa – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Koordynatorem Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Opiekunem Karty Róznorodności od początku jej powstania jest Orange Polska.

Działania Karty

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) jest międzynarodową inicjatywą wspierana przez Komisję Europejską, realizowaną w 12 krajach Unii Europejskiej. Krajowe Karty działają w ramach Europejskiej Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń. Łączna liczba sygnatariuszy Karty wynosi ponad 6500.

Firmy i organizacje, które decydują się na podpisanie Karty Różnorodności, zobowiązują się do przestrzegania zasad równości i poszanowania różnorodności osób w miejscu pracy. Zasady te odnoszą się do wszystkich zatrudnionych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Wśród dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością można wskazać m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, wdrożenie polityki równego traktowania, edukowanie w zakresie antydyskryminacji czy raportowanie kwestii poszanowania różnorodności.

Karty Różnorodności wspierają pracodawców w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Organizują konferencje i spotkania (takie jak np. „Karta Różnorodności w Polsce – rok doświadczeń, rok wyzwań; międzynarodowa konferencja High Level Event), służą wiedzą i informacjami (wysyłanymi w newsletterach, umieszanymi na stronie www oraz facebooku), promują zarządzanie różnorodnością podczas licznych konferencji w całym kraju.

Dodatkowo w ramach Karty Różnorodności prowadzony jest odpłatny Program Edukacyjny. Jego uczestnicy biorą udział w szkoleniach i spotkaniach z ekspertami; korzystają również z narzędzi i publikacji, dzięki którym pogłębiają swoją wiedzę na temat zarządzania różnorodnością, a poprzez swoje
zaangażowanie przyczyniają się do szerzenia tej idei w Polsce. W tym momencie w Programie Edukacyjnym uczestniczy 20 sygnatariuszy: ArcelorMittal, British American Tobacco, Bank BP H, Carrefour Polska, CEME X Polska, Danone, Deloitte, ED F Polska, Grupa Saint-Gobain, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, KPMG , NUTRICIA , Orange Polska, PGNIG , Provident Polska, Sephora, Siemens, Totalizator Sportowy, T-mobile Polska SA.

Sygnatariusze Karty

Dotychczas Kartę Różnorodności w Polsce podpisały 92 organizacje. Liczba ta uległa podwojeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wśród sygnatariuszy Karty połowa to duże firmy, firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią ponad 20% podpisujących Kartę, zaś organizacje pozarządowe prawie 15%, natomiast mikroprzedsiębiorstwa ponad 10%.

Pod względem regionalnym niekwestionowanym liderem Karty jest województwo mazowieckie, aż 58 organizacji, czyli 63% wszystkich, którzy sygnowali dokument w Polsce. W czołówce znalazły się również województwa: małopolskie i dolnośląskie.