„Luka płacowa, czyli co zrobić, żeby kobiety nie zarabiały mniej?”

6 kwietnia 2014

26 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja zorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotycząca luki płacowej.

W wydarzeniu tym wzięli udział między innymi: Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, Zastępujący Szefa Służby Cywilnej, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele środowiska naukowego. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz resortów i urzędów centralnych.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz przyczyny ich występowania. Dyskutowano nad możliwymi sposobami rozwiązania tego stale utrzymującego się, niekorzystnego zjawiska. Przedstawione zostały najnowsze wyniki badań dotyczące wynagrodzeń w Polsce, według których przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było w 2012 roku o 20% wyższe niż wynagrodzenie kobiet. Wskazano na główne przyczyny niższych płac kobiet, między innymi: wysoki udział kobiet w zawodach nisko płatnych, mniejszy dostęp do awansów, krótszy okres uczestnictwa w rynku pracy ze względu na pełnienie funkcji rodzicielskich i wychowawczych. Zwrócono uwagę na konieczność wypracowania skutecznego narzędzia umożliwiającego ocenę luki płacowej w przedsiębiorstwach oraz przedstawiono plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. Poruszono również temat ustanowienia przez Sejm Dnia Równych Płac Kobiet i Mężczyzn; taka inicjatywa została podjęta przez polskie parlamentarzystki. Podkreślono również wagę działań świadomościowych na rzecz niwelowania luki płacowej.

Prezentacje prlegentów i prelegentek można pobrać na stronie Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Źródło: https://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/luka-placowa-czyli-co-zrobic-zeby-kobiety-nie-zarabialy-mniej