Kraków z Planem Równości Płci dla Urzędu i Miejskich Jednostek

8 sierpnia 2022

1 sierpnia br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie ws. przyjęcia Planu Równości Płci. Opracowanie, wdrożenie, monitoring i ewaluacja planu równości płci jest wymogiem formalnym dla instytucji publicznych biorących udział w konkursach programu „Horyzont Europa” i jest elementem wcielania w życie Strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025. Miasto Kraków jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od maja 2022 r.

Zobacz „Plan równości płci” »

– Ponad wszystko Urząd Miasta Krakowa jako pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy i przeciwdziałać wszelkim niepożądanym zjawiskom takim jak dyskryminacja, mobbing, molestowanie i molestowanie seksualne. Wierzymy, że miasto jako pracodawca powinno stanowić jak najlepszy przykład w kwestii gwarancji przestrzegania zasady równego traktowania. Ma bowiem moc inspirowania innych podmiotów w sektorze prywatnym oraz publicznym, a także może przyczynić się do szerszej, pozytywnej zmiany społecznej – mówi Nina Gabryś, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki równościowej.

W ramach realizacji tych wartości powstał „Plan Równości Płci w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”. Plan równości płci to wewnętrzna strategia działań, która ma na celu promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacji. Przyjęcie w drodze zarządzenia prezydenta Krakowa niniejszego dokumentu stanowi jasną deklarację zaangażowania władz miasta na rzecz równości i określa bardzo precyzyjnie narzędzia i działania, które zostaną w kolejnych miesiącach i latach uruchomione wewnątrz Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek.

– Plan od samego początku powstawał wspólnie z urzędnikami i urzędniczkami, pracownikami i pracowniczkami jednostek. Zależało nam, aby prace przebiegały w sposób otwarty i partycypacyjny. Działania przewidziane w planie zostały wypracowane w ramach zespołu zadaniowego powołanego przez prezydenta. Zaangażowanie i kreatywność współtwórców i współtwórczyń tego dokumentu były absolutnie inspirujące i chciałabym ogromnie za tą wspólną pracę podziękować wszystkim uczestniczącym – dodaje Gabryś.

Plan precyzuje cztery cele:

  • cel 1: budowanie świadomości na temat zasady równego traktowania i potrzeby przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć
  • cel 2: dążenie do wdrażania najlepszych rozwiązań pozwalających łączyć życie zawodowe i osobiste osób zatrudnionych
  • cel 3: dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci na wszystkich szczeblach i we wszystkich ciałach doradczych i społecznych działających w ramach urzędu i miejskich jednostek
  • cel 4: dążenie do ujęcia perspektywy równościowej we wszystkich miejskich strategiach, politykach i programach oraz prowadzonych i zlecanych badaniach.

Wśród planowanych działań ujętych w planie znalazły się między innymi: rekomendacje względem ulepszenia procedur antydyskryminacyjnych, stworzenia telefonu kontaktowego oraz zapewnienia opieki psychologicznej dla osób doświadczających mobbingu czy dyskryminacji. W ramach rozwijania idei work and life balance planowana jest m.in. kampania w zakresie promowania rodzicielstwa partnerskiego czy szkolenia dla osób powracających z urlopów rodzicielskich. Plan przewiduje także działania zwiększania dostępności do szkoleń, prowadzenia monitoringu wynagrodzeń z uwzględnieniem kryterium płci. Poruszone zostały także kwestie kształtowania procesu rekrutacyjnego w sposób wrażliwy na płeć na poziomie języka inkluzywnego oraz promowanie w rekrutacji podejmowania kariery bez względu na stereotypy.

GEP to także pierwszy dokument wskazujący wprost na potrzebę uwzględniania równościowej perspektywy w miejskich politykach.

Przygotowanie do planu objęła szeroka diagnoza, którą opracowały zewnętrzne ekspertki z Gender Solution: Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska, Izabela Przybysz i Agnieszka Sznajder, które wspierały proces od strony naukowej. Diagnoza w pierwszej kolejności ukazała potrzebę ulepszenia procedur antydyskryminacyjnych, działań wyrównawczych w zakresie równości zarobków i zbudowanie lepszych rozwiązań work and life balance. Na wszystkie te kwestie plan odpowiada i gwarantuje skuteczną pracę na drodze eliminowania nierówności.

Plan równości płci to kolejny krok w kierunku wzmacniania świadomości na temat równego traktowania. Urząd Miasta Krakowa od dłuższego czasu aktywnie angażuje się na polu polityki różnorodności. Jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym oraz Karty Różnorodności. Systematycznie szkoli pracowników i pracowniczki urzędu i miejskich jednostek w tym zakresie. Powstał poradnik antydyskryminacyjny i prowadzone są badania, co daje możliwość stałego monitoringu sytuacji.

 

Źródło: krakow.pl