Karta Różnorodności zainaugurowana w Polsce

14 lutego 2012

14 lutego 2012 roku w Kancelarii Premiera miała miejsce uroczysta inauguracja Karty Różnorodności w Polsce. Dokument, promowany przez Komisję Europejską, sygnowało 14 firm – inicjatorów przedsięwzięcia w Polsce. Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności objęła Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak m.in. Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Francja, Belgia czy Hiszpania. Karta jest pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w 2011 roku przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – „Wzorem innych państw europejskich, postanowiliśmy wspólnie z firmami partnerskimi stworzyć taki dokument w Polsce. W spotkaniach i konsultacjach nad Kartą oprócz przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, wzięły udział organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe, szczególny wkład wniosło Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W ten sposób w wyniku dialogu i wzajemnego konsensusu powstała deklaracja, której podpisanie i przyjęcie jest wyrazem gotowości organizacji do wprowadzenia skutecznej polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością” – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością są jedną z najbardziej skutecznych odpowiedzi na obecne wyzwania społeczno–ekonomiczne w Polsce i w całej Europie. Realizowany przez moje biuro projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” przygotuje administrację publiczną do skutecznej realizacji polityki równego traktowania. Jesteśmy również w trakcie tworzenia rządowego programu działań na rzecz równego traktowania – będzie on jednym z kluczowych elementów długofalowej strategii rozwoju kraju. Jestem również przekonana, że dla rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, niezbędna jest międzysektorowa platforma dialogu, skuteczna współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, instytucjami naukowymi i mediami. Tym samym z przyjemnością objęłam honorowym patronatem wspieraną przez Komisję Europejską, a zainicjowaną w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, „Kartę Różnorodności”. Jestem przekonana, że jej skuteczne upowszechnienie i realizacja zawartych w Karcie zobowiązań, przyczynią się do rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością wśród polskich pracodawców” – mówi Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.

Karta Różnorodności w Polsce została uroczyście podpisana przez prezesów/ski oraz członków/członkinie zarządu firm – inicjatorów Karty Różnorodności w Polsce, wśród nich są: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. Przedsiębiorstwa te zatrudniają prawie 50 tysięcy osób.

Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością sprzyja innowacyjności, motywacji i rozwojowi organizacji a co najważniejsze, przekłada się na wymierne korzyści.Dla Orbisu różnorodność przekłada się na przewagę konkurencyjną i stanowi fundamentalną wartość w naszej codziennej działalności. Oprócz tego, że różnorodność pozostaje w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, sprowadza się ona po prostu do dawania swoim pracownikom szansy na rozwój i kształcenie zawodowe, przyjmując za kryterium wyłącznie ich umiejętności. Gdy w spółce panuje kultura poszanowania, różnorodność nabiera także aspektu handlowego.  Otwartość oznacza, że jesteśmy w stanie łatwiej zrozumieć naszych klientów i wypracować rozwiązania spełniające wszystkie ich oczekiwania. Takie podejście plasuje nas o jeden krok przed konkurencją” – powiedział Laurent Picheral, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis.

Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy Kodeksu Pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie, mówi m.in. o obowiązku monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, wskazaniu osoby lub zespołu koordynującego zarządzanie różnorodnością w organizacji, wprowadzeniu cyklicznej edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich osób zatrudnionych w firmie oraz raportowaniu o podjętych działaniach i ich rezultatach.

Wyzwania z obszaru zarządzania różnorodnością, są jednym z elementów naszej strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród naszych celów jest na przykład zwiększanie udziału kobiet w zarządzaniu. Chcemy, aby do 2015 roku kobiety zajmowały 35% stanowisk menedżerskich w Grupie FT- Orange. Wierzę, że w tym obszarze cele muszą być stawiane właśnie w taki, konkretny sposób. Tylko takie podejście pozwoli nam przełamać liczne bariery dotyczące zarządzania różnorodnością w Polsce, w tym stereotypy, uprzedzenia oraz brak systemowych rozwiązań. Dlatego zostaliśmy Opiekunem polskiej wersji Karty Różnorodności” – powiedział Maciej Witucki, Prezes Grupy TP -opiekuna Karty w Polsce w 2012 r.

Inicjatywę w całej Europie wspiera Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, poprzez Europejską Platformę Wymiany Doświadczeń. Karta podpisywana jest przez organizacje, przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli administracji publicznej w całej Europie. Taka możliwość istnieje również w Polsce. „Każda organizacja, instytucja, urząd oraz każde przedsiębiorstwo, które aprobuje zapisy Karty może dobrowolnie przystąpić do projektu i zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. Wystarczy skontaktować się z Koordynatorem Projektu w Polsce, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu” – mówi Mirella Panek-Owsiańska.