Inspirator Równościowy

13 marca 2013

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją – Inspiratorem Równościowym – wydaną w ramach współpracy Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, Instytutu Spraw Publicznych, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

„Inspirator Równościowy” jest poradnikiem adresowanym w szczególności do osób prowadzących firmy  i działalność usługową. W ciekawy i przystępny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz zasad równego traktowania. Zawiera także opisy dobrych praktyk – praktycznych rozwiązań i wewnętrznych standardów wdrażanych przez firmy, zapewniających przestrzeganie zasad związanych z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Przykłady te mogą stanowić inspirację do wprowadzania podobnych rozwiązań w innych firmach.

Ważną częścią Inspiratora jest opis metod i narzędzi do monitorowania przejawów dyskryminacji i nierównego traktowania, m.in. testów dyskryminacji. Testy takie, dotyczące dyskryminacji ze względu na kolor skóry, zostały przeprowadzone w marcu 2011 w warszawskich klubach przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach inicjatywy EGAM – Europejskiej Sieci Organizacji przeciw Rasizmowi. Wyniki testów wskazały na potrzebę podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na kolor skóry w dostępie do dóbr i usług w stolicy. Inspirator powstał w ramach projektu sfinansowanego przez m.st. Warszawa w odpowiedzi na tę potrzebę.

Autorkami „Inspiratora” są ekspertki: Katarzyna Kubin (FRS), Katarzyna Wencel (SIP), dr Kinga Wysieńska (ISP) oraz radc. pr. Karolina Kędziory (PTPA).

Zapraszamy także do lektury tekstu analizującego reakcję mediów na wyniki warszawskich testów dyskryminacji, autorstwa Katarzyny Kubin, prezes FRS. Tekst został nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie „Media Równych Szans” zorganizowanym przez Biuro pełnomocnika ds. Równego Traktowania. Tekst w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

Informator powstał dzięki wsparciu finansowym z m.st. Warszawy w ramach projektu pt.  “Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług” realizowanego przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskrymiancyjnego.