Inkluzywność społeczna w Grupie ERGO Hestia

10 września 2018

Grupa ERGO Hestia, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusz Karty Różnorodności od lat prowadzi działania na rzecz włączania pracowników, upowszechniania różnorodności w miejscu pracy. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami firmy prowadzonymi w tym zakresie.

Inkluzywność społeczna w Grupie ERGO Hestia (działanie ERGO Hestii dla poszkodowanych i osób niepełnosprawnych) Różnorodność jest fundamentalną wartością̨ Grupy ERGO Hestia i upowszechniamy na równoległych ścieżkach dialogu i troski. Podążamy nimi nie tylko na poziomie projektowania produktów np. dostosowując OWU lub strona www do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale też dzięki aktywnemu podejściu do procesu likwidacji szkód oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy.

W ERGO Hestia finansowane są i kreowane programy dla poszkodowanych, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych realizowane przez Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP).
Symetryczny program wszechstronnej aktywizacji poszkodowanych objętych ochroną ERGO Hestii realizuje Fundacja Integralia. Jak podkreślają przedstawiciele firmy ścisła współpraca fundacji z CPOP, otwarta na doświadczenia partnerów spoza świata ubezpieczeń, jest szansą na upowszechnienie wypracowanych w ERGO Hestii najlepszych praktyk i standardów z zakresu rehabilitacji oraz integracji społecznej i ekonomicznej.

Co to jest CPOP?

Projekt zapewnia kompleksową opiekę najciężej poszkodowanym. Wspiera ich w powrocie do zdrowia, a także w aktywności społecznej i zawodowej. W ramach indywidualnych planów pomocy poszkodowani są intensywnie rehabilitowani i leczeni w wiodących placówkach medycznych.
Celem projektu jest skuteczne przywracanie sprawności ofiarom wypadków, które to wypadki spowodowali klienci ERGO Hestii.

Fundacja Integralia

Celem programu jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy zgodniej z ich kompetencjami. Fundacja realizuje go poprzez: pośrednictwo pracy, szkolenia, warsztaty przygotowujące do świadomego, skutecznego i samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz organizację praktyk i staży.

Więcej:
www.cpop.pl<http://www.cpop.pl>
www.integralia.pl<http://www.integralia.pl>
https://www.youtube.com/channel/UCOfeoC2obwl3HMR1orD1gdA?reload=9

Informacje o zarządzaniu różnorodnością w grupie dostępne są w Raporcie Społecznym (str. 40 i 60) >>