Inkluzja osób LGBT+ sprzyja gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. A jak wygląda sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej?

29 kwietnia 2021

Nowy raport koalicji Open For Business wskazuje na znaczącą ekonomiczną przewagę firm i państw dbających o inkluzywne społeczeństwo. Jak wskazują autorzy raportu, biorący pod lupę sytuację w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, uwzględnianie sytuacji i potrzeb osób LGBT+ ma pozytywny związek z zagranicznymi inwestycjami, pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowniczek i pracowników, czy wynikami finansowymi danych podmiotów. Tymczasem dyskryminacja osób LGBT+ powoduje utratę aż 1,75% rocznego PKB. Zachęcamy do lektury raportu, który powstał przy zaangażowaniu Karty Różnorodności. 

Analiza danych społeczno-ekonomicznych w Polsce, Ukrainie, Rumunii i na Wegrzech wykazuje wysokie koszty dyskryminacji. Wprowadzenie dobrych praktyk w miejscach pracy i instytucjonalnej ochrony osób LGBTQIA+ mogłoby mieć pozytywny wpływ na całą gospodarkę.

Polska premiera raportu odbyła się 29 kwietnia w formie spotkania online. Spotkanie prowadziła Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Jak pokazują dane:

  • dyskryminacja LGBT+ powoduje utratę aż 1,75% rocznego PKB
  • zwiększenie praw i ochrony osób LGBT+ o zaledwie 10% w oparciu o kartę wyników F&M Global Barometers w ww. krajach wiąże się ze wzrostem PKB na mieszkańca o 3100 EUR
  • kraje Europy Środkowo-Wschodniej tracą możliwości inwestycji zagranicznych z powodu postrzeganej dyskryminacji osób LGBT+
  • dyskryminacja osób LGBT+ wiąże się ze zjawiskiem drenażu mózgów. Wykwalifikowane osoby w Europie Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza te wykonujące tzw. zawody przyszłości) emigrują do pracy w bardziej otwartych społeczeństwach np. do Holandii, Niemiec, czy Wielkiej Brytanii

W trakcie europejskiej premiery Komisarz Unii Europejskiej ds. Równości Helena Dalli podkreślała pozytywny wpływ otwartego i inkluzywnego miejsca pracy na dobrostan pracowniczek i pracowników, przekładający się na osiągnięcia danej firmy:

Otwarte i inkluzywne miejsce pracy jest nie tylko sprawiedliwe względem pracowników, lecz również dobre dla biznesu. Firmy, które są zróżnicowane i inkluzywne, sprzyjają integracji, są bardziej konkurencyjne i zaspokajają potrzeby różnorodnych rynków globalnych. Różnorodność prowadzi do większej kreatywności. Ta innowacja z kolei zapewnia wyższą produktywność i zwroty dla biznesu. Spełnienie takich warunków prowadzi do bardziej integracyjne społeczeństwa. To podwójna wygrana. Ludzie mogą być bardziej otwarci, gdy firma odpowiednio wdraża działania związane z różnorodnością. Zwiększa to dobrobyt pracowników, zmniejsza liczbę nieobecności i ostatecznie zwiększa zaangażowanie i wkład pracowników – mówiła Helena Dalli.

Kathryn Dovey, dyrektorka wykonawcza Open For Business, podkreśla, że dane przedstawione w raporcie są jasnym sygnałem, wskazującym na negatywny wpływ dyskryminacji osób LGBT+ na gospodarki w regionie:

– Jeśli te kraje chcą konkurować o najlepsze talenty, przyciągać większe inwestycje zagraniczne i stać się ośrodkami innowacji, muszą położyć kres dyskryminacyjnej polityce wobec społeczności LGBT+. Firmy w regionie zaczynają manifestować swoje zaangażowanie w otwartość i inkluzywność względem osób LGBT+, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia – podkreśla Kathryn Dovey.

Autorki i autorzy publikacji liczą, że raport pozytywnie wpłynie na organizację biznesu w Polsce. Podsumowanie pozytywnego wpływu praktyk Diversity & Inclusion, może stanowić punkt odniesienia dla wielu firm, które dotychczas wahały się przed podjęciem konkretnych kroków w celu ulepszenia swoich środowisk pracy.

– Wreszcie badania nad wykluczeniem osób LGBT+ nabrały tempa. Niestety, wyniki są uderzające. Dowody wyraźnie pokazują, że zróżnicowana siła robocza może poprawić wyniki finansowe firmy, prowadzić do szczęśliwszych i bardziej produktywnych zespołów oraz napędzać innowacje wśród pracowników. Wszelkie dyskryminujące środki i wykluczający język stosowany przez władze centralne i lokalne np. dotyczące orientacji seksualnej, prawdopodobnie będą przeciwdziałać podnoszeniu potencjału firm- komentuje Marcin Tomaszewski z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Potencjał praktyk Diversity & Inclusion dostrzegają od dawna również firmy operujące w Polsce. Wprowadzając odpowiednie praktyki, starają się zwiększyć inkluzywność tworzonych przez siebie środowisk pracy.

Ich rolę podkreśla Cezary Żelaźnicki, PwC Legal Polska Managing Partner, Inclusion and Diversity Leader w PwC Central & Eastern Europe:

– Wszystkie firmy dążą do kreatywnego, innowacyjnego i opartego na współpracy środowiska pracy i nie bez powodu. Takie organizacje są bardziej zwinne w radzeniu sobie z kryzysami, rozwiązywaniu problemów i ostatecznie mają zdrowsze wyniki finansowe. Jednak osiągnięcie tego jest możliwe tylko poprzez budowanie różnorodnych zespołów i zachęcanie ludzi do bycia sobą. Nasza coroczna ankieta przeprowadzana wśród CEO wskazuje, że dostępność umiejętności i talentów jest postrzegana jako kluczowe ryzyko dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Dążenie do przemyślanej i skutecznej strategii D&I może być kluczowym czynnikiem łagodzenia tego problemu i może zapewnić przewagę w „wojnie” o talenty. Talent wykracza poza kwestie płci, narodowości i religii – a tożsamość LGBTQ + jest również ważnym aspektem różnorodności. Nie powinno dziwić, że firmy, które zachęcają swoich ludzi do bycia sobą, czerpią większe korzyści pod względem zaangażowania, produktywności i lojalności swoich pracowników – mówi Cezary Żelaźnicki.

Wraz z koalicją Open For Business mamy nadzieję, że raport dotyczący sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej pozwoli na podniesienie postrzeganego potencjału polskiej gospodarki poprzez zwiększenie jej otwartości na różnorodność.

Pobierz raport >>