II Dzień Różnorodności – informacja prasowa

25 maja 2015

Powszechnie wiadomo, że otwartość i umiejętność radzenia sobie ze stereotypowym postrzeganiem innych osób stanowią klucz do wykorzystania wszystkich możliwości zespołu. Wyzwaniem dla menedżerów jest jednak dostrzeżenie uprzedzeń, których na co dzień sobie nie uświadamiamy, a które mają wpływ na nasze zachowanie w pracy. Właśnie o stereotypach oraz o roli lidera w ich przełamywaniu rozmawiało ponad 100 uczestników i uczestniczek II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 22 maja w industrialnej przestrzeni na warszawskiej Woli spotkali się przedstawiciele i przedstawicielki firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Konferencję realizowaną w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności otworzyli prof. UW dr hab. Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Mirella Panek-Owsiańska. Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podkreśliło rosnące zainteresowanie administracji publicznej kwestiami zarządzania różnorodnością. Pod deklaracją swoje podpisy złożyli także reprezentanci i reprezentantki organizacji: General Electric Company Polska, Instytut Lotnictwa, Polpharma, Skanska oraz Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego.

Główną część II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności stanowiły dyskusje i warsztaty, w których brali udział specjaliści i specjalistki na co dzień zajmujący się tym obszarem. Wprowadzeniem do tej części konferencji była prelekcja na temat roli nieuświadomionych uprzedzeń, którą wygłosił Manfred J. Wondrak, międzynarodowy ekspert ds. zarządzania różnorodnością. W czasie panelu dyskusyjnego oraz warsztatów uczestnicy i uczestniczki skupili się na dwóch kluczowych obszarach. Obok wpływu stereotypów na zarządzanie zespołem dyskutowano o roli lidera w zarządzaniu różnorodnością. Zauważono, że to przenikające się obszary, które nie tylko oddziałują  na osoby na najwyższym poziomie zarządzania  firmą, lecz także kształtują postawy menedżerów średniego szczebla oraz wszystkich pracowników. Uczestnicy i uczestniczki spotkania byli zgodni, że o ile decyzja podjęta na najwyższym szczeblu na ogół jest istotnym bodźcem, o tyle zaangażowanie wszystkich osób zarządzających pozwala na budowę prawdziwie otwartych miejsc pracy.

Zaczynamy dostrzegać, że powoli zmienia się podejście do zarządzania różnorodnością. Z jednej strony wychodzi ono poza standardowe wspieranie określonych grup pracowników, na rzecz budowania firmy w taki sposób, by była otwarta na wszystkich. Z drugiej strony w obszar ten angażują się już nie tylko działy HR, lecz często znajduje on poparcie w całej firmie. Zmianę tę było widać w czasie dyskusji panelowych, rozmów prowadzonych podczas dzisiejszego wydarzenia, a także w czasie wcześniejszych spotkań organizowanych w ramach programu Karty Różnorodności – mówi Ewa Leśnowolska, menedżerka projektu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Codziennie podejmujemy decyzje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na niektóre grupy osób. Dotyczy to sytuacji kupowania dóbr i usług, awansowania pracownika, zatrudniania nowych osób czy sposobu traktowania klientów. Wiele spośród tych decyzji jest determinowanych przez nieuświadomione uprzedzenia. Mogą one być głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej, a tym samym stanowić barierę utrudniającą wdrażanie programu zarządzania różnorodnością i integracji różnych grup. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest, abyśmy zdawali sobie z nich sprawę – mówi Manfred J. Wondrak, gość specjalny II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.  – Dopiero wtedy możemy gruntownie zrewidować sposób, w jaki podchodzimy do przywództwa, strategicznego podejmowania decyzji, zagadnień dotyczących płci, kwestii różnorodności i integracji, a także ogólnie pojętej kultury organizacyjnej na wielu różnych poziomach – dodaje.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali w czasie dyskusji, że zarządzanie różnorodnością ma coraz większe znaczenie dla budowania wartości firmy. Choć zwracali uwagę, że przekłada się ono w pierwszej kolejności na obszary takie jak poprawa motywacji i zadowolenia pracowników czy ułatwione pozyskiwanie talentów, to dostrzegali także wymierne korzyści finansowe. Potwierdzają to również badania zewnętrzne. Jednocześnie coraz większe zainteresowanie tematem pokazuje, że zmiany demograficzne, które przekładają się także na rynek pracy, wywołują zmiany w myśleniu o różnorodności w miejscu pracy.

Patroni Honorowi II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Patroni Medialni II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
GazetaPraca.pl, Harvard Business Review Polska, Radio RDC, Personel i Zarządzanie, CR Navigator i HR Biznes.