Global Gender Gap Report 2018

21 stycznia 2019

Pod koniec 2018 roku World Economic Forum (Światowe Forum ekonomiczne) opublikowało doroczny Global Gender Gap Report, czyli raport na temat równości płci w minionym roku. Jak wskazują wyniki badania w roku 2018 luka/nierówności między płciami wyniosła 68% uwzględniając cztery kluczowe obszary jak: możliwości ekonomiczne; upodmiotowienie polityczne; wykształcenie; zdrowie. To niewielka poprawa w stosunku do roku 2017. Przy obecnym tempie zmian dane sugerują, że upłynie 108 lat, aby zamknąć całkowitą lukę między płciami i 202 lata, aby doprowadzić do równości szans w miejscu pracy.

Spośród czterech obszarów, które są brane pod uwagę przy opracowywaniu raportu tylko w jednym – szanse ekonomiczne – zmniejszyła się różnica między płciami. Wynika to w dużej mierze z mniejszej różnicy w dochodach między kobietami i mężczyznami, która wynosi prawie 51% w 2018 r., A liczba kobiet w rolach kierowniczych wynosi 34% na całym świecie.

Jednak w tym samym filarze gospodarczym dane sugerują, że proporcjonalnie mniej kobiet niż mężczyzn jest obecnych na rynku pracy. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, automatyzacja ma nieproporcjonalny wpływ na role tradycyjnie wykonywane przez kobiety. Jednocześnie kobiety są niedostatecznie reprezentowane w rozwijających się obszarach zatrudnienia, które wymagają umiejętności i wiedzy w zakresie STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

Innym potencjalnym powodem jest to, że infrastruktura potrzebna do pomocy kobietom w wejściu lub ponownym wejściu na rynek pracy – takim jak opieka nad dziećmi i opieka nad osobami starszymi – jest niewystarczająco rozwinięta, a nieodpłatna praca pozostaje głównie w gestii kobiet. Następstwem jest to, że znaczące inwestycje wielu gospodarek w zlikwidowanie luki edukacyjnej nie przynoszą optymalnych zysków w postaci wzrostu.

Pozostałe trzy filary – edukacja, zdrowie i polityka – odnotowały większe rozbieżności między płciami niż w 2018 r. Pod względem wzmocnienia pozycji politycznej pogorszenie rok do roku można częściowo przypisać niższemu statusowi kobiet w roli głowy państwa. Jednak dane sugerują również, że zachodzi rozbieżność regionalna, a 22 gospodarki krajów zachodnich są świadkami poprawy pozycji politycznej dla kobiet, przy braku zmian w pozostałej części świata. Jeśli chodzi o kobiety w parlamencie, te zachodnie gospodarki, które łącznie zamknęły 41% luki, odnotowały odwrócenie postępów w 2018 roku.

Czytaj więcej (w języku angielskim) >>

POBIERZ RAPORT >>