Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów laureatem Gryfa Gospodarczego w kategorii Lider Zarządzania Różnorodnością

18 września 2023

Jeden z Sygnatariuszy Karty Różnorodności – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów została wyróżniona w konkursie Pomorskiej Nagrody Gryfa Gospodarczego w kategorii „Lider Zarządzania Różnorodnością”! To już drugi sukces GFKM w przedsięwzięciu organizowanym przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości.


O konkursie

Pomorska Nagroda Gryf Gospodarczy przyznawana jest nieprzerwanie od 2000 roku. Celem konkursu jest m.in. promocja przedsiębiorczości, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Nagroda w kategorii „Lider Zarządzania Różnorodnością” została w tym roku przyznana po raz pierwszy. Jednym z wyróżnionych przedsiębiorstw jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, która od 2022 roku jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Uroczysta gala rozdania nagród

W piątek 15 września podczas uroczystej gali, zorganizowanej w biznesowym sercu Trójmiasta Olivia Centre, statuetkę oraz dyplom z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka odebrała prezeska GFKM – Jolanta Szydłowska. Jest ona także inicjatorką i przewodniczącą Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet.

Dobre zmiany w biznesie, życiu gospodarczym i społecznościach, mogą wprowadzić tylko ludzie o otwartych głowach, ceniący różnorodność poglądów i doświadczeń, stawiający na równość i partnerstwo. Przed menedżerami stoi wyzwanie do pracy nad wartościami, do szacunku, do uważności. Zobowiązanie do dialogu w firmie i jej środowisku oraz otaczającej nas społeczności. Jako sygnatariusz Karty Różnorodności zachęcamy inne podmioty do deklaracji wspólnych wartości zawartych w Karcie i działaniu w zgodzie z tymi deklaracjami –  mówi Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

 

Nowa kategoria konkursowa

Kategoria „Lider Zarządzania Różnorodnością” została w tym roku przyznana po raz pierwszy! Zgodnie z opisem organizatorów skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają i doceniają wartość różnorodności w swoich zespołach oraz kreują środowisko otwarte na różnorodność, podejmując działania wspierające różnorodność i inkluzywność, w szczególności:

  • dbają o równy dostęp do zatrudnienia, równe szanse rozwoju, wspierają godzenie ról zawodowych i prywatnych swoich pracowników czy wprowadzają udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami i ograniczeniami,
  • reagują na wszelkie objawy dyskryminacji,
  • rozwijają kulturę organizacyjną firmy pod kątem otwartości i tolerancji,
  • wprowadzają nowe i doskonalą istniejące w firmie procedury uwzględniające działania równościowe w takich obszarach jak m.in. rekrutacja, awanse, wynagrodzenia czy ochrona przed mobbingiem,
  • realizują programy wspierające wybraną grupę pracowników, prowadzą monitoring wynagrodzeń, ścieżek kariery, awansów,
  • promują różnorodność jako wartość, podejmując inicjatywy wspierające grupy defaworyzowane.

 

GFKM Liderem Zarządzania Różnorodnością

W 2021 roku Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów otrzymała wyróżnienie w kategorii „Lider Odpowiedzialności Społecznej”. Tegoroczny sukces GFKM w kategorii „Lider Zarządzania Różnorodnością” traktowany jest przez organizację jako kontynuacja pracy nad tym, aby biznes był etyczny, odpowiedzialny i inkluzywny. W organizacji tematyką DEI zajmuje się specjalnie do tego powołany Zespół ds. Różnorodności, którego zadaniem jest realizacja zapisów Karty Różnorodności, budowanie kultury włączenia i współpracy oraz analizowanie i polepszanie środowiska pracy. Otwartość, szacunek i współpraca to jedne z filarów Kodeksu etyki GFKM, a kwestie równości i różnorodnością są zawarte w strategicznych dokumentach organizacji. W swoich działaniach realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju, w tym Cel 5: Równość płci.

Wyróżnienie w kategorii „Lider Zarządzania Różnorodnością” to wyjątkowe docenienie pracy, jaką członkowie i członkinie naszego zespołu wkładają w budowanie kultury organizacyjnej opartej na otwartości, szacunku i różnorodności. To efekt wspólnego wysiłku włożonego w tworzenie inkluzywnych rozwiązań, zapewnianie równych szans, monitorowanie i raportowanie działań, branie pod uwagę opinii osób zatrudnionych, prowadzenie dialogu z interesariuszami oraz promowanie wartości DE&I w biznesie. Bardzo dziękujemy kapitule konkursowej i zapewniamy, że to dopiero początek naszej pracy –  mówi Krzysztof Jędrzejewski, lider Zespołu ds. różnorodności w GFKM.

Źródło: inf. pras.