Europejski Fundusz Społeczny na rzecz równości płci

7 lutego 2013

Doświadczenia płynące z realizacji projektów dotyczących równości płci oraz działania, które należy podjąć przygotowując przyszłe wsparcie to główne tematy, o których dyskutowali uczestnicy konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”.

Jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej jest przestrzeganie i poszanowanie równości, w szczególności równości szans płci, czyli zapewnienia kobietom i mężczyznom równych praw i równego dostępu do wszelkich zasobów. – Troska o przestrzeganie tych zasad to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego, wynikającego z regulacji wspólnotowych, ale również działania racjonalne i uzasadnione ekonomiczne. Strategia wyrównywania szans przynosi bowiem realne i rzeczywiste korzyści ekonomiczno-społeczne – podkreślił wiceminister Orłowski inaugurując odbywającą się 6 lutego 2013 r. w Warszawie konferencję.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące podmiotem odpowiedzialnym za koordynację procesu wykorzystania funduszy unijnych, zapewnia przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich programach operacyjnych. W sposób szczególny jest ona wdrażana przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego. – Już od 2004 r. w Programie Rozwój Zasobów Ludzkich istniało specjalnie działanie, ukierunkowane na wsparcie bezrobotnych kobiet. Obecnie, wszelkie działania podejmowane w Programie Kapitał Ludzkim muszą uwzględniać równość szans płci – poinformował wiceszef resortu.

– W 2009 r. do systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki wprowadzono listę sprawdzającą, tzw. standard minimum w celu podniesienia jakości projektów realizowanych w ramach programu pod względem przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Po czterech latach zauważalna jest zdecydowana poprawa projektów pod tym kątem – powiadomił wiceminister. Zaznaczył jednocześnie, że wiele jest jeszcze do zrobienia, a przyszłe wsparcie powinno być tak zaprogramowane, by równość szans kobiet i mężczyzn nie była wyłącznie dodatkiem do planowanych działań.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska poinformowała, że na zadania związane z równością szans płci, resort przeznaczył ponad 280 mln zł z EFS.  Dotychczas ze wsparcia Programu Kapitał Ludzki skorzystało blisko 5,5 mln osób, ponad 3 mln stanowiły kobiety.

W konferencji udział wzięła również minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Poradnik „Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki”

Źródło: efs.gov.pl