Eurodeputowani_e domagają się regulacji zwalczających cyberprzemoc ze względu na płeć

3 grudnia 2021

Komisje wolności obywatelskich i praw kobiet Parlamentu Europejskiego zażądały przepisów mających na celu zwalczanie cyberprzemocy ze względu na płeć.

Projekt sprawozdania przyjęty 76 głosami za, przy ośmiu głosach przeciw i ośmiu wstrzymujących się, zwraca uwagę na brak ram prawnych UE do zwalczania cyberprzemocy ze względu na płeć, a także skutecznych mechanizmów ochrony i wsparcia dla ofiar, pomimo gwałtownego wzrostu liczby spraw związanych z pandemią COVID-19.

Europosłanki i europosłowie podkreślili, że mrożący efekt cyberprzemocy ze względu na płeć często przenosi się na rzeczywisty świat, co oznacza, że ​​jest on niedoceniany. Zaznaczyli również, że wszystkie rodzaje dyskryminacji nasilają się w internecie, krzyżując się, co skutkuje bardziej ekstremalnymi konsekwencjami dla osób wrażliwych, takich jak kobiety imigrantki, kobiety z mniejszości, osoby identyfikujące się jako LGBTIQ i nastolatki.

Eurodeputowani_e wezwali tym samym do przyjęcia dyrektywy, która ustanowi wspólną definicję prawa karnego cyberprzemocy ze względu na płeć oraz zharmonizuje sankcje wobec przestępców. Ich zdaniem unijna dyrektywa powinna również obejmować środki promujące i wspierające działania prewencyjne podejmowane przez państwa członkowskie, a także szczegółowe przepisy mające na celu ochronę, wsparcie i zapewnienie zadośćuczynienia ofiarom.

Z zadowoleniem przyjęli zobowiązanie Komisji Europejskiej, że otwarty wykaz różnych form cyberprzemocy ze względu na płeć, które powinny zostać objęte nową dyrektywą, zawiera: nękanie w cyberprzestrzeni, cyberprześladowanie, naruszenia prywatności, nagrywanie i udostępnianie obrazów napaści na tle seksualnym, zdalne sterowanie lub nadzór (w tym przez aplikacje szpiegowskie), groźby i wezwania do przemocy, seksistowską mowę nienawiści, nakłanianie do samookaleczenia, uszkodzenie komputera, bezprawny dostęp do wiadomości lub kont w mediach społecznościowych, naruszenie zakazów komunikacji nałożonych nakazami sądowymi oraz handel ludźmi.

W swoim drugim orędziu o stanie UE we wrześniu br. przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ogłosiła, że ​​do końca tego roku Komisja zaproponuje przepisy mające na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, która obejmie zapobieganie, ochronę i jej skuteczne ściganie.

Parlament Europejski zauważa, że Konwencja Stambulska pozostaje najbardziej wszechstronnym traktatem międzynarodowym dotyczącym pierwotnych przyczyn przemocy ze względu na płeć we wszystkich jej formach.

Sprawozdanie komisji PE zostanie przedłożone do przyjęcia na posiedzeniu plenarnym europarlamentu w grudniu 2021 r.

Źródło: EuroPAP News