Elastyczny czas pracy. Kto częściej może z niego skorzystać?

30 września 2021

Kobiety nie mają większego dostępu do elastycznego czasu pracy, ale pracodawcy rzadziej je proszą o wprowadzenia nieoczekiwanych zmian do grafiku – wynika z opublikowanego właśnie artykułu dr hab. Igi Magdy i Katarzyny Lipowskiej z Instytutu Badań Strukturalnych.

Elastyczny czas pracy oznacza, że pracownik decyduje o czasie i miejscu pracy. Elastyczność czasu pracy jest zwykle rozważana w kontekście godzenia pracy z życiem rodzinnym, gdzie postrzega się ją za jedno z przyjaznych rodzinie rozwiązań, które może być zagwarantowane prawnie lub udzielone przez pracodawcę. W literaturze jest niewiele konkluzywnych wyników odnośnie do roli, jaką płeć i rodzicielstwo odgrywają w dostępie do elastycznego czasu pracy, zwłaszcza po uwzględnieniu regionalnych różnic w tym zakresie – piszą dr hab. Iga Magda i Katarzyna Lipowska w artykule „Flexibility of Working Time Arrangements  and Female Labor Market Outcome”.

Rodzicielstwo ma znaczenie

Jak wynika z badań badaczek IBS, ojcowie i matki częściej korzystają z elastycznych godzin pracy niż osoby bezdzietne. Ojcowie częściej dostosowują swoje godziny pracy do wymagań pracodawcy. Co więcej, wbrew popularnemu przekonaniu, że kobiety wybierają niektóre zawody po to, żeby łatwiej uzyskać elastyczne godziny pracy, dostęp do elastyczności czasu pracy jest w zawodach sfeminizowanych rzadszy niż w pozostałych zawody. Wręcz przeciwnie, praca w zawodzie sfeminizowanym zwiększa szanse na elastyczny czas pracy wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet.

Jednocześnie, kobiety pracujące w zawodach sfeminizowanych rzadziej dostosowują swoje godziny pracy do nieoczekiwanych wymagań pracodawców. W związku z tym wydaje się, że selekcja kobiet do niektórych zawodów może być spowodowana nie tyle większą dostępnością elastycznego czasu pracy, ale unikaniem zawodów, w których pracodawcy wprowadzają nagłe zmiany w grafiku. Obserwujemy również znaczące różnice w dostępie do elastycznego czasu pracy – także związane z płcią – w różnych regionach Europy. Pracodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej najrzadziej oferują elastyczne godziny pracy. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i rodziców. Z kolei pracodawcy w Europie Zachodniej i krajach nordyckich częściej oferują elastyczny czas pracy zarówno kobietom i mężczyznom.

Szczegóły w artykule „Flexibility of Working Time Arrangements  and Female Labor Market Outcome” dostępnym na stronie Instytutu Badań Strukturalnych >>

Źródło: IBS