Dzień Równości Wynagrodzeń: kobiety w Europie pracują 59 dni „za darmo”

28 lutego 2013

16,2%: tyle według najnowszych danych opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską wynosi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub różnica pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w UE.

Informacja ta pojawia się przed przypadającym 28 lutego 2013 r. Europejskim Dniem Równości Wynagrodzeń. Dzień ten, obchodzony w całej Unii, wyznacza liczbę dodatkowych dni, które muszą przepracować kobiety, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn − obecnie jest to 59 dni, co oznacza, że w tym roku dzień ten wypada 28 lutego. Aby pomóc w zmniejszeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Komisja przedstawia szereg dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w Europie, które podjęły działania w tej kwestii. Jest to już trzeci z rzędu Dzień Równości Wynagrodzeń na szczeblu europejskim. Pierwszy z nich został zainaugurowany przez Komisję w dniu 5 marca 2011 r. (zob. IP/11/255), a drugi w dniu 2 marca 2012 r. (zob. IP/12/211).

„Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam o nierównej sytuacji kobiet na rynku pracy pod względem wynagrodzeń. Co prawda różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się w ciągu ostatnich lat, ale nie jest to wcale powód do zadowolenia. Różnice w wynagrodzeniach są nadal bardzo duże i zmniejszyły się one raczej w wyniku obniżenia się wynagrodzeń mężczyzn, a nie wzrostu wynagrodzeń kobiet” − powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę jest zapisana w traktatach UE od 1957 r. Nadeszła pora, aby była ona powszechnie stosowana w praktyce. Musimy podjąć wspólne działania, aby osiągnąć wyniki dotyczące nie tylko Dnia Równości Wynagrodzeń, ale wszystkich 365 dni w roku!”

Dstatnie dane pokazują, że średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wyniosła 16,2% w 2010 r. w całej UE. Dane te potwierdzają nieznaczną tendencję spadkową w stosunku do poprzednich lat, gdy odsetek ten wynosił około 17% lub więcej.

Tendencję spadkową w tym zakresie można wytłumaczyć wpływem spowolnienia gospodarczego na różne sektory, w których zatrudnia się głównie mężczyzn (takich jak budownictwo lub sektor inżynieryjny) i które odnotowały ogółem większy spadek zysków. Zmiana nie wynika więc z podwyższenia poziomu wynagrodzeń kobiet i polepszenia warunków ich pracy. Równocześnie w ciągu ostatnich lat wzrósł odsetek mężczyzn pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnionych na mniej korzystnych warunkach finansowych.

Komisja pragnie wspierać pracodawców w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Projekt „Równouprawnienie się opłaca” ma na celu uświadomienie przedsiębiorstwom, że równość w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ma uzasadnienie biznesowe. W obliczu zmian demograficznych oraz zwiększających się niedoborów wykwalifikowanej kadry, inicjatywa ta ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom lepszego dostępu do potencjału kobiet jako siły roboczej. Obejmuje ona szkolenia, organizację wydarzeń i narzędzia, które mogą wykorzystać przedsiębiorstwa w celu zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Celem projektu jest również pomoc w osiągnięciu założenia strategii „Europa 2020”, jakim jest zwiększenie stopy zatrudnienia do 75%, co wymaga zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

Oto niektóre przykłady dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa podejmujące działania w celu zniwelowania różnic w wynagrodzeniach:

  • niemieckie przedsiębiorstwo z branży medialnej Axel Springer AG, które zainicjowało projekt „Chancen:gleich!” („Równe szanse!”); program rozpoczęto w 2010 r. w celu zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30% w ciągu 5-8 lat;
  • Kleemann Hellas SA, grecki producent wind zamierza zwiększyć liczbę kobiet zatrudnionych w działach sprzedaży i wsparcia technicznego, przełamać stereotypy i przeciwdziałać segregacji ze względu na płeć; dzięki projektowi „Różnorodność zasobów ludzkich i równość płci” zwiększył się odsetek kobiet zatrudnionych w dziale sprzedaży z 5% w 2004 r. do 30% w 2012 r.;
  • projekt litewskiego operatora telefonii komórkowej Omnitel „Tworzenie przyjaznego dla rodziny środowiska pracy w przedsiębiorstwie” ma na celu wprowadzenie do kultury organizacyjnej możliwości pogodzenia życia zawodowego z prywatnym poprzez oferowanie swoim pracownikom możliwości elastycznego czasu pracy, co zwiększyło odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych;
  • „Niemiecka Rada ds. Przywództwa Kobiet” w przedsiębiorstwie IBM w Niemczech ma na celu zachęcenie kobiet do podejmowania pracy w branży informatycznej dzięki indywidualnemu i wirtualnemu mentoringowi uczniów i studentów. Proponuje ona również mentoring dla młodych pracowników, myślących o karierze na szczeblu kierowniczym lub w określonej specjalizacji.

Kontekst

Jednym z wydarzeń w ramach projektu „Równouprawnienie się opłaca” jest forum biznesowe, które odbędzie się w dniu 21 marca 2013 r. w Brukseli. Ma ono na celu umożliwienie 150 przedsiębiorstwom z całej Europy wymianę doświadczeń w zakresie propagowania równouprawnienia płci, a w szczególności eliminowania przyczyn różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Komisja przygotowuje obecnie sprawozdanie dotyczące wdrożenia dyrektywy o równości wynagrodzeń 2006/54/WE. Sprawozdanie będzie się koncentrować w szczególności na ocenie stosowania przepisów dotyczących równego wynagrodzenia w praktyce. Będzie ono również zawierało przegląd kluczowego orzecznictwa UE w tym zakresie. Uwzględni ono również niewiążące wskazówki na temat neutralnych pod względem płci systemów oceny pracy i systemów klasyfikacji zawodów. Sprawozdanie ma zostać przyjęte latem 2013 r.

Komisja pragnie wzmocnić współpracę z państwami członkowskimi, które organizują własne krajowe dni równości wynagrodzeń. Przedstawiciele państw członkowskich i zainteresowane strony zaangażowane w organizację tych dni będą mieli okazję do omówienia tej kwestii podczas spotkania poświęconego wymianie dobrych praktyk, które odbędzie się w czerwcu 2013 r. w Estonii.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komisja Europejska