Dyrektorka, inspektorka, specjalistka – feminatywy w Urzędzie Miasta Krakowa

9 września 2022

Od 5 września w dokumentach krakowskiego magistratu mogą się pojawiać żeńskie nazwy osobowe – feminatywy. Zmiana ta została wprowadzona w celu przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania równości w sferze społecznej oraz w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację zawodową i społeczną kobiet.

Każda pracowniczka urzędu może korzystać z feminatywów w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym na stronach internetowych i komunikatach prasowych, stopkach e-maili czy wizytówkach. Dyrektorka, kierowniczka, główna specjalistka, inspektorka, podinspektorka, zastępczyni, pełnomocniczka i inne podobne formy nazw stanowisk mogą być dowolnie stosowane, z wyłączeniem dokumentów kadrowych, a także dokumentów o charakterze formalnym, takich jak decyzje administracyjne i inne dokumenty, których forma została określona przepisami prawa i musi być stosowana wskazana tam forma (męska). Podczas prowadzonej komunikacji można też skorzystać z formy zapisu z ukośnikiem lub nawiasem np. „zatrudnimy specjalistę (-kę)”.

Taką formę zapisu umożliwia opublikowane właśnie Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów, parafowania i kontrasygnaty oraz ich redagowania. Wprowadza ono możliwość stosowania żeńskich nazw osobowych, tzw. feminatywów, w codziennej pracy urzędu. Równocześnie zapisy te stanowią realizację postulowanych przez osoby zatrudniony w urzędzie w Planie Równości Płci zapisów z zakresu wdrażania języka inkluzywnego w Urzędzie Miasta Krakowa.

W pismach urzędowych w  miarę możliwości dostosowywany będzie także używany rzeczownik do płci osoby, do której pismo jest kierowane lub o której w nim mowa, zwłaszcza wtedy, gdy forma żeńska jest ogólnie akceptowana (odbiorca – odbiorczyni, zleceniodawca – zleceniodawczyni, pracodawca – pracodawczyni, pracownik – pracownica, klient – klientka, adresat – adresatka). Warto dodać, że w zakresie sporządzania korespondencji można stosować neutralną płciowo zasadę poprzez użycie form nie ujawniających płciowego ich charakteru.

Urząd Miasta Krakowa pragnie budować komunikaty inkluzywne, a więc takie, które obejmują wszystkich odbiorców, np. „Zapraszamy wszystkich mieszkańców i wszystkie mieszkanki”. Metoda ta może być stopniowo wprowadzona m.in. w zarządzeniach i poleceniach służbowych, ogłoszeniach, sprawozdaniach, notatkach ze spotkań i innych formach komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

 

Źródło: Krakow.pl