Drugie spotkanie KDS ds. Równego Traktowania

25 lutego 2014

18 lutego odbyło się drugie w tym roku spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania. Wzięło w nim udział 6 osób – reprezentujących organizacje pozarządowe i Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, w tym reprezentantka Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ewa Wojsławowicz. Spotkaniu przewodniczył Jacek Purski ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Celem spotkania było przedyskutowanie planu działań na 2014 r. Rozmawiano o projekcie Warszawa Różnorodna, Deklaracji Barcelońskiej oraz gościach, którzy będą zapraszani na kolejne spotkania KDSu (takich jak reprezentanci urzędu pracy, policji, Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydziału Pomocy Społecznej m.st. Warszawy itp.) Uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się również nad promocją działań Komisji oraz formami zwiększenia zaangażowania w organizacji pozarządowych.

Pełny protokół ze spotkania i więcej informacji o Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania można znaleźć TUTAJ.

***

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy. Obecnie funkcjonuje 28 komisji dialogu społecznego przy 11 biurach Urzędu m.st. Warszawy, w tym ta zajmująca się równym traktowaniem.

Komisje są otwarte, co oznacza, że zainteresowana organizacja może w każdej chwili do nich przystąpić albo, gdy uzna to za stosowne, zrezygnować z udziału w dalszych pracach w wybranym wcześniej gronie.

W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji oraz co najmniej jeden przedstawiciel biura Urzędu m.st. Warszawy, przy którym działa dana komisja. Każda komisja wybiera na roczną kadencję swoje władze – przewodniczącego i prezydium, a także ustala tryb pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń i wyboru przewodniczącego.

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego