Dostęp do stron internetowych dla wszystkcih

12 lutego 2013

Ponad 100 milionom obywateli UE łatwiej byłoby korzystać z usług publicznych online, gdy szukają pracy, rejestrują pojazd, składają deklarację podatkową, podanie o paszport lub o prawo jazdy – wszystko to dzięki przepisom zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego wprowadza, od końca 2015 r., obowiązkowe, unijne, znormalizowane cechy dostępności dla 12 rodzajów stron internetowych. Obowiązkowa dostępność ma zastosowanie do podstawowych usług publicznych, takich jak zabezpieczenie społeczne, usługi związane z ochroną zdrowia, poszukiwanie zatrudnienia, podania o przyjęcie na studia i podania o wydanie dokumentów tożsamości i aktów urzędowych (zob. pełny wykaz w załączniku). Dzięki proponowanym nowym przepisom uściślono by także znaczenie pojęcia „dostępność sieci” (specyfikacje techniczne, metodyka oceny, sprawozdawczość, testowanie „góra-dół”), a rządy byłyby zachęcane do stosowania tych przepisów w ramach wszystkich usług, nie tylko tych objętych wykazem obowiązkowym.

Przedłożony dzisiaj wniosek przyniósłby przede wszystkim korzyść mieszkającym w Europie 80 milionom osób niepełnosprawnych oraz 87 milionom Europejczyków powyżej 65 roku życia. Osoby niewidome i niedowidzące miałyby na przykład możliwość usłyszenia opisu obrazów dzięki czytnikowi ekranu, zaś osoby niesłyszące i niedosłyszące mogłyby zobaczyć adnotacje do plików dźwiękowych, zaś wszystkie elementy strony internetowej byłyby dostępne za pomocą zarówno klawiatury, jak i myszki.

Wdrożenie dzisiejszego wniosku otworzyłoby rynek dostępności sieci w Europie o szacowanej wartości 2 mld euro – rynek ten osiągnął do dzisiaj jedynie 10 % swojej potencjalnej wielkości. Na innowacjach, dla których bodźcem będzie omawiany wniosek, skorzystają wszyscy użytkownicy internetu – dzięki większej funkcjonalności i niższym kosztom jej udostępnienia.

Wiceprzewodnicząca Komisji, Neelie Kroes, powiedziała: „Dziś dostęp do internetu jest w zasadzie nam wszystkim konieczny w codziennym życiu – w ten czy inny sposób – i wszyscy mamy prawo do równego dostępu do usług publicznych online. Dzięki temu wnioskowi prawo to z idei przekształci się w rzeczywistość. Wniosek ten stworzy lepsze warunki rynkowe, da więcej miejsc pracy i obniży ponoszone przez rządy koszty zapewniania dostępności stron internetowych.”

Ioannis Vardakastanis, przewodniczący Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, wspólnie z Komisją apeluje o przyspieszenie tego procesu: „Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych z radością wita wniosek dotyczący przepisów w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego, ponieważ przyczyni się on do zapewnienia 80 milionom osób niepełnosprawnych praw obywatelskich i bezpośredniego dostępu do usług publicznych i ponieważ stanowi on pierwszy krok w kierunku usunięcia wszystkich barier w dostępie do produktów i usług internetowych na jednolitym rynku.”.

Jeden zestaw przepisów dotyczących dostępności oznaczałby, że programiści mogliby oferować swoje produkty i usługi w całej UE, bez komplikacji i nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów dostosowawczych. Proponowana dyrektywa skierowana została teraz do przyjęcia przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski.

Wniosek przewiduje, że państwa członkowskie powinny wprowadzić krajowe przepisy do dnia 30 czerwca 2014 r. W 21 państwach członkowskich istnieją już krajowe przepisy lub środki dotyczące dostępności sieci, ale postępy w tym zakresie są powolne.

Dzięki dzisiejszemu wnioskowi Komisja wypełniła działanie 64 określone w Europejskiej agendzie cyfrowej i art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (UNCRPD).

Kontekst

Obecnie sytuacja dotycząca dostępności sieciowej sektora publicznego jest bardzo zła. Jedynie jedna trzecia z 761 tys. stron internetowych sektora publicznego w Europie jest w pełni dostępna mimo istnienia dostępnych rozwiązań technicznych, z których część stworzona została w przeciągu ostatnich 15 lat przy wykorzystaniu unijnych funduszy na badania.

Dostępność sieci wiąże się z zasadami i technikami, jakie należy stosować przy tworzeniu stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych1. W dziedzinie tej istnieją uznane międzynarodowo i neutralne z technicznego punktu widzenia wytyczne: kryteria powodzenia i wymogi zgodności na poziomie AA w wersji 2.0 zawarte w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.0) wydanych przez World Wide Web Consortium (W3C). W ramach „zlecenia Komisji Europejskiej nr 376” trwa opracowywanie normy europejskiej, w skład której wchodziłaby dostępność sieci oparta o wspomniane wytyczne. Norma ta mogłaby być dostępna już w 2014 r.

Do przykładów badań naukowych finansowanych ze środków UE zaliczyć można projekt WAI-Age, w ramach którego zbadano szczególne potrzeby starzejących się użytkowników i który włączony był do przeglądu WCAG 2.0.

Komisja podejmie współpracę z rządami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w tym z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, w celu wykorzystania w jak największym stopniu istniejących już krajowych zobowiązań i wydatków na dostępność publicznych stron internetowych, jak również przyspieszy proces przyjmowania i wdrażania tych kluczowych przepisów.

Strony internetowe objęte zakresem obowiązywania proponowanej dyrektywy UE w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego:

 • Podatki dochodowe: deklaracje, informacje o wymiarze podatku
 • Usługi poszukiwania zatrudnienia oferowane przez urzędy pracy
 • Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla studentów
 • Dokumenty tożsamości: paszporty lub prawa jazdy
 • Rejestracja pojazdów
 • Wnioski o pozwolenie na budowę
 • Zgłaszanie zdarzeń policji, np. w przypadku kradzieży
 • Biblioteki publiczne, np. katalogi i wyszukiwarki
 • Wnioski o wydanie aktu urodzenia lub małżeństwa oraz ich wydawanie
 • Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół wyższych
 • Zgłaszanie zmiany miejsca pobytu
 • Usługi związane z ochroną zdrowia: interaktywna informacja na temat dostępności świadczeń, usługi online dla pacjentów, umawianie wizyt.

Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych ONZ do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.

Źródło: europa.eu