„Co dalej z różnorodnością?” – Gala Różnorodności 2014

2 czerwca 2014

27 maja w Centrum Nauki Kopernik odbyła się II Gala Różnorodności pt. „Co dalej z różnorodnością?”, podsumowująca projekt Diversity Index, prowadzony przez Konfederację Lewiatan od 2011 r.

Spotkanie otworzyły: Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

Podczas pierwszej części spotkania podsumowano wyniki II Barometru Różnorodności – ogólnopolskiego badania, zachęcającej pracodawców do samodzielnej analizy własnej organizacji za pomocą wskaźnika Diversity Index. Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2014 r. Wzięło w nim udział 100 firm i instytucji. Wyniki zaprezentowały dr Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Agnieszka Sznajder, ekspertka projektu Diversity Index. Ekspertki omówiły ilościowe i jakościowe wyniki badania, skupiając się na sześciu obszarach polityki różnorodności, według których skonstruowane zostało badanie: strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia, rekrutacja, rozwój zawodowy i wynagrodzenia. Szczegółowe wyniki badania można poznać tutaj.

Kolejna część Gali Różnorodności poświęcona była wymianie doświadczeń przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, nauki, mediów i organizacji pozarządowych. W debacie, poprowadzonej przez Beatę Jakoniuk-Wojcieszak z TVP Info, wzięli udział: minister Paweł Orłowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Mirella Panek-Owsiańka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Olga Kozierowska – dziennikarka i twórczyni programu Sukces pisany szminką, dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych, Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Iwona Georgijew, liderka Klubu dla Kobiet Biznesu SheXO i programu Różnorodności w Deloitte.

Analizując różne aspekty zarządzania różnorodnością, goście debaty zgodnie podkreślali, że kluczowym dla upowszechnienia tej idei działaniem jest wielostopniowa edukacja antydyskryminacyjna – przeprowadzana zarówno w firmach, jak i w szkołach. Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB, dodała również, że biznes powinien nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi – to tu często skumulowana jest wiedza na temat grup dyskryminowanych i wykluczanych na rynku pracy oraz metod przeciwdziałania tej sytuacji. Beata Kozierowska wspominała również o ogromnej roli mediów w promowaniu dobrych postaw i edukowaniu społeczeństwa.

Prelegenci i prelegentki analizowali także wpływ kryzysu ekonomicznego na postawę przedsiębiorców wobec praktyk równościowych w organizacjach, wskazując, że właściciele firm często tłumaczą brak tego typu rozwiązań niekorzystną sytuacją finansową. Jak podkreślał w tym kontekście minister Paweł Orłowski, pomocą dla pracodawców mogą stać się planowane zmiany w prawie, które uczynią łatwiejszym np. do zatrudnianie osób starszych – m.in. ulgi i dotacje finansowe. O potrzebie wprowadzania tego rodzaju konkretnych rozwiązań mówiła Mirella Panek-Owsianka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – jak wspominała, pracodawcy powinni odpowiedzieć sobie nawet na tak szczegółowe pytania jak to, w jaki sposób formułować życzenia świąteczne, by nie narazić na szwank przekonań religijnych pracowników.

Uczestnicy i uczestniczki debaty rozmawiali również o pokoleniu Y. Zwrócono uwagę na fakt, że to właśnie młodzi ludzie, którym w miejscu pracy zależy nie tylko na wysokości wynagrodzenia, ale także  na kwestiach etycznych, będą wymuszać na pracodawcach podjęcie tematu zarządzania różnorodnością. Im firmy szybciej zrozumieją tę konieczność, tym szybciej zaczną wykorzystywać potencjał płynący z zarządzania różnorodnością.

Jak podkreślali goście debaty, bardzo istotne powinno być również podkreślanie, że rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością wiążą się z konkretnymi zyskami dla firm i instytucji, które dzięki docenianiu różnorodności mogą nie tylko budować lojalność pracowników, ale także zwiększać korzyści biznesowe. Według Iwony Georgijew z Deloitte, takie podejście do zarządzania różnorodnością umożliwi sytuację, w której przestanie ono być ciekawostką lub wyjątkiem, stanie się zaś standardem w polskich organizacjach. Z kolei Jacek Kucharczyk z ISP wyraził opinię, że jeśli chcemy promować różnorodność, to ona w życiu publicznym powinna być widziana.

Źródło: na podstawie informacji organizatora – http://www.diversityindex.pl
FOT. Wojciech Surdziel