CEMEX podpisał zasady ONZ dotyczące Wzmocnienia Pozycji Kobiet

2 kwietnia 2020

Firma CEMEX została sygnatariuszem zasad ONZ dotyczących Wzmocnienia Pozycji Kobiet (WEP – the Women’s Empowerment Principles), podkreślając swoje zaangażowanie w osiągnięcie równości płci.

Celem zasad WEP, wraz z istniejącymi w CEMEX wytycznymi dotyczącymi różnorodności i włączenia, jest promowanie równości w odniesieniu do miejsca pracy, rynku i społeczności. CEMEX podkreśla, że wzmocnienie pozycji kobiet przynosi korzyści nie tylko jednostkom, ale także społeczeństwu jako całości, umożliwiając wzrost gospodarczy i społeczny, a także zdrową konkurencję.

CEMEX na całym świecie współpracuje z wieloma instytucjami nad wdrażaniem szeregu inicjatyw, mających na celu promowanie edukacji, zachęcanie do przedsiębiorczości społecznej i zapewnianie narzędzi służących wzmocnieniu pozycji kobiet w miastach i społecznościach, w których działa.

– W CEMEX cenimy różnorodność pracowników; integracja osób z różnych środowisk, z różnymi perspektywami i doświadczeniami życiowymi sprawia, że CEMEX jest silniejszy – powiedział Fernando A. González, Prezes CEMEX. Różnorodność czyni nas bardziej konkurencyjnymi i odpornymi oraz umożliwia nam dostosowanie się do ciągle zmieniającego się globalnego środowiska. Nasze działania na rzecz promowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet są zgodne z wytycznymi WEP.

Siedem zasad Wzmocnienia Pozycji Kobiet to: Ustanowienie równości na wysokim szczeblu kierownictwa korporacyjnego; Traktowanie wszystkich kobiet i mężczyzn uczciwie w pracy, bez dyskryminacji; Zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników; Edukacja i szkolenia na rzecz równości płci; Praktyki dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, łańcucha dostaw i marketingu; Inicjatywy wspólnotowe i rzecznictwo oraz Pomiary i raportowanie postępów.

CEMEX do tej pory podjął szereg inicjatyw, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji kobiet, w tym:

  • Wprowadzenie globalnej polityki firmowej dotyczącej różnorodności i włączenia w 2019 r.
  • Prowadzenie szkolenia wewnętrznego dotyczącego nieświadomych uprzedzeń, w celu zwiększenia świadomości pracowników i radzenia sobie z nimi.
  • Model Społecznej Różnorodności i Włączenia Społecznego firmy wspiera wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet poprzez edukację i rozwój umiejętności, w celu zwiększenia ich dochodów i przyczynienia się do zmiany ich roli społecznej jako agentów zmiany w ich rodzinach i społecznościach.
  • CEMEX współpracuje z Organizacją Państw Amerykańskich (OAS) i instytucjami krajowymi w celu udostępniania szkoleń na temat przedsiębiorczości i komercjalizacji ich produktów.
  • W ramach nagrody CEMEX-Tec Award przyznawane są granty finansowe w celu wspierania inicjatyw społecznych, w tym wsparcia dla przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety.
  • W ramach modelu transformacji miast, CEMEX umożliwia kobietom pracę nad wspólną poprawą społeczności w środowisku miejskim.

CEMEX przyjmuje i włącza zasady WEP do swoich inicjatyw społecznych i rzecznictwa poprzez: wykorzystanie partnerstwa z OAS; promowanie przywództwa kobiet i inicjatyw konsultacji społecznych; udzielanie dotacji na wsparcie inicjatyw biznesowych społeczności. Oprócz zaangażowania firmy w WEP, w ramach inicjatyw ONZ CEMEX jest sygnatariuszem programu ONZ Global Compact (UNGC) od 2004 r. oraz członkiem sieci UNGC w Meksyku.

Źródło: mat. pras.