AkzoNobel Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

16 stycznia 2018

AkzoNobel Polska od grudnia jest w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności, jako jedno z ponad 200 przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce, które podpisało się pod koordynowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązaniem do przeciwdziałania dyskryminacji i tworzenie otwartych na różnorodne potrzeby pracowników miejsc pracy.

Zobacz >> Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności

AkzoNobel Polska podjęła zobowiązanie do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
  • wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i  działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy firmy – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów, współpracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Jesteśmy dumni, że podpisaliśmy Kartę Różnorodności, której założenia są realizowane w naszej firmie od wielu lat i jest to jeden z obszarów strategii AkzoNobel globalnie. Chcemy tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mają możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii. Razem budujemy kulturę otwartości poprzez wiele projektów i programów, do których zapraszamy naszych pracowników – komentuje Urszula Piasecka-Lobert, Dyrektor Personalny.

źródło: materiały prasowe firmy