8 tys. kobiet do zarządów spółek

13 grudnia 2012

Europejska inicjatywa – kobiety w organach spółek – przenosi swoją listę 8 000 kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek do bazy danych dostępnej online.

Kobiet uwzględnione na tej liście spełniają rygorystyczne kryteria:

 • dotyczące ładu korporacyjnego, określone przez spółki notowane na giełdzie,
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje,
 • są gotowe z dnia na dzień zająć miejsca w organach spółek.

Ta stale powiększająca się lista kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek, która będzie obecnie dostępna online dla korporacji i podmiotów zajmujących się wyszukiwaniem kandydatów na stanowiska kierownicze, pokazuje wyraźnie, że istnieje wystarczająco wiele wysoce wykwalifikowanych kobiet, gotowych pomóc we wprowadzeniu Europy i światowych przedsiębiorstw w XXI wiek, oraz że nadszedł czas, by zlikwidować szklany sufit, który uniemożliwia tym kobietom objęcie stanowisk w organach spółek.

„Musimy wykorzystać wszystkie możliwości naszego społeczeństwa, aby zagwarantować ożywienie europejskiej gospodarki. Dlatego właśnie Komisja Europejska zaproponowała przepisy europejskie na rzecz równowagi płci w organach spółek” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

„Często słyszę argument, że nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych kobiet do objęcia takich stanowisk. Dzisiaj europejskie szkoły biznesu i ich odpowiedniki na całym świecie obalają te mity i likwidują szklany sufit! Lista ta jest dowodem na to, że wykwalifikowane kobiety istnieją i w samej bazie jest ich 8 000. Przedsiębiorstwa powinny teraz wykorzystać ten potencjał intelektualny.”

Przeszukiwalna międzynarodowa baza danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek, obejmująca listę kobiet oraz forum, będzie zarządzana przez organizację dyrektorów niewykonawczych Financial Times (Financial Times Non-Executive Directors’ Club) w oparciu o globalną platformę biznesową – LinkedIn. Wszystkie kobiety wymienione w tej bazie posiadają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowisk na poziomie rady nadzorczej spółek notowanych na giełdzie i spełniają jasno określone kryteria opracowane i zdefiniowane w ciągu ostatniego półtora roku przez członków europejskich szkół biznesu i inicjatywy kobiety w organach spółek.

Każdy wniosek o włączenie do bazy danych jest formalnie oceniany i weryfikowany. Akceptowane są jedynie te kobiety, którzy spełniają kryteria. Uczestniczące w projekcie szkoły biznesu oraz organizacje zawodowe stosują te same kryteria w odniesieniu do swoich absolwentów i członków.

Wszystkie kobiety umieszczone na liście posiadają w szczególności co najmniej pięć lat doświadczenia na jednym z poniżej wymienionych stanowisk:

 • Prezes lub dyrektor niewykonawczy w spółce prawa prywatnego lub notowanej na giełdzie;
 • Dyrektor Generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor ds. finansowych lub inne stanowisko na podobnym poziomie w spółce prawa prywatnego lub notowanej na giełdzie;
 • Członek rodziny i akcjonariusz posiadający pakiet kontrolny w radach nadzorczych dużych spółek rodzinnych;
 • Dyrektor w organach administracji rządowej;
 • Dyrektor organizacji pozarządowej;
 • Inwestor instytucyjny wyższego szczebla;
 • Starszy partner w spółkach profesjonalnie zajmujących się obsadzaniem organów spółek i ich komisji w imieniu klienta;
 • Przedsiębiorca;
 • Osoby pełniące wysokie funkcje akademickie i mające odpowiednie doświadczenie.

Kontekst

W listopadzie 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy w celu zwiększenia równowagi płci w organach spółek. Proponowana dyrektywa ustanawia minimalny cel 40% stanowisk niewykonawczych członków organów spółek notowanych na giełdzie w Europie do roku 2020 dla osób o niedostatecznie reprezentowanej płci, lub do roku 2018 dla notowanych na giełdzie przedsiębiorstw publicznych.

Wniosek obejmuje również, jako środek uzupełniający tzw. „kwotę elastyczną”: obowiązek przyjmowania przez spółki notowane na giełdzie własnych, celów podlegających samoregulacji w zakresie reprezentacji obu płci wśród dyrektorów wykonawczych, które należy osiągnąć do 2020 r. (lub do 2018 r. w przypadku przedsiębiorstw publicznych).

Głównymi kryteriami przyznawania stanowisk w organach spółek pozostaną kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dyrektywa ustanawia minimalną harmonizację wymogów dotyczących ładu korporacyjnego, ponieważ decyzje o powołaniu na dane stanowiska będą musiały być oparte na obiektywnych kryteriach uwzględniających kwalifikacje. Odpowiednie środki ochronne pozwolą zagwarantować, że nie dojdzie do bezwarunkowego i automatycznego promowania przedstawicieli płci reprezentowanej w niewystarczającym stopniu. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie równości płci, preferencyjnie zostanie potraktowany przedstawiciel płci reprezentowanej w niewystarczającym stopniu posiadający takie same kwalifikacje – o ile obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie kryteria obejmująca poszczególnych kandydatów nie przechyli szali na korzyść kandydata przeciwnej płci. Państwa członkowskie będą również musiały ustanowić odpowiednie i odstraszające sankcje, które będą nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy.

Kompetencje UE w zakresie stanowienia prawa w dziedzinie równouprawnienia płci sięgają roku 1957 (zob. przemówienie/12/702). Z kolei zalecenia Rady w sprawie promowania zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w procesie decyzyjnym zostały przyjęte w 1984 i 1996 roku. Również Parlament Europejski w kilku swoich rezolucjach wezwał do wprowadzenia prawnie wiążących kwot w tej dziedzinie na poziomie UE.

Sprawozdanie Komisji z marca 2012 r. wykazało, że organy spółek w całej UE są obecnie zdominowane przez jedną płeć. Istnieją również znaczne różnice między poszczególnymi krajami, np. w dużych spółkach fińskich i łotewskich kobiety stanowią odpowiednio 27 i 26 proc. członków organów spółek, podczas gdy na Malcie i Cyprze − jedynie 3 i 4 proc. Postępy widoczne są tylko w tych państwach, w których wprowadzono prawnie wiążące przepisy dotyczące organów spółek. Ponad 40-procentowa łączna zmiana odnotowana w całej UE w okresie od października 2010 r. do stycznia 2012 r. w całości wynika z przepisów prawnych przewidujących kwoty, jakie wprowadziła Francja w styczniu 2011 r.

Członkowie europejskich szkół biznesu i inicjatywy „Kobiety w organach spółek”

Źródło: europa.eu