Zgłoś propozycję tematu badania antydyskryminacyjnego

9 lutego 2018

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało na swoich stronach zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2019 i 2020.

Propozycje można zgłaszać za pośrednictwem dostępnego na stronie Biura formularza do dnia 14 lutego 2018 r.

Dlaczego Rzecznik prowadzi badania antydyskryminacyjne?

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania do polskiego porządku prawnego wdrożyła dyrektywy Unii Europejskiej. Nałożyły one na państwa członkowskie obowiązek powołania niezależnych organów ds. równego traktowania, których zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na:

 • płeć,
 • pochodzenie narodowe lub etniczne,
 • religię lub przekonania,
 • niepełnosprawność,
 • wiek
 • orientację seksualną.

W Polsce od dnia 1 stycznia 2011 r. funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania pełni Rzecznik Praw Obywatelskich i w związku z tym, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jest on zobowiązany do prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji.

Mają one na celu dostarczenie wiedzy nt. zjawisk społecznych i sytuacji osób narażonych na dyskryminację. Na podstawie uzyskanych danych Rzecznik formułuje zalecenia dla organów władzy publicznej. Odnoszą się one zarówno do koniecznych zmian w prawie, jak i do praktycznej realizacji obowiązujących przepisów.    

Dlaczego Rzecznik prowadzi konsultacje tematów badań antydyskryminacyjnych?

Rzecznik prowadzi konsultacje tematów badań antydyskryminacyjnych po to, by:

 • pozyskiwać opinie o zjawiskach i potrzebach osób należących do różnych grup społecznych (sytuacja tych osób nie znajduje odzwierciedlenia w skargach i wnioskach do RPO ze względu na brak wiedzy i świadomości co do charakteru zjawiska dyskryminacji oraz lęków związanych z daną sytuacją – ang. underreporting);
 • rozpowszechniać informacje o działaniach RPO jako organu ds. równego traktowania, a także o prawach podstawowych wynikających z Konstytucji oraz ustawy równościowej z dnia 3 grudnia 2010 r.;
 • wzmacniać przejrzystość działań podejmowanych przez RPO w ramach mechanizmu równe traktowanie;
 • włączać w proces konsultacji partnerów zewnętrznych oraz zespołów w Biurze RPO.

Etapy konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych

Procedura stworzona na podstawie materiałów przygotowanych przez Pracownię Badań Społecznych Stocznia:

 • 17 stycznia – 14 lutego 2018 r. – zbieranie propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych
 • 14 lutego – 4 marca 2018 r. – poddanie propozycji ocenie pod względem formalnym oraz pod opinię zewnętrznych ekspertów
 • 5 marca – 9 marca 2018 r. – możliwość odniesienia się uczestników konsultacji do opinii ekspertów
 • 9 marca – 20 marca 2018 r. – uporządkowanie listy zgłoszonych tematów wg określonych kryteriów
 • 20 kwietnia 2018 r. – decyzja RPO o wyborze 4 – 6 tematów do realizacji w latach 2019-2020
 • 25 kwietnia 2018 r. – informacja na stronie internetowej

Czytaj więcej na stronie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich >>

źródło: www.rpo.gov.pl