Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Znakowanie towarów

1. Opakowanie nadające się do recyclingu. Znak umieszczany na opakowaniach podlegających ponownemu wykorzystaniu. Najczęściej są to produkty z tworzyw sztucznych lub aluminium. Cyfra i napis występujące pod znakiem oznaczają rodzaj surowca, z którego zostało wytworzone.

2. Bezpieczny dla ozonu. Produkt nie zawierający gazów typu chloro-fluoro-carbon, zwanych freonami, niszczących powłokę ozonową. Znak nie jest nadawany przez żadną z organizacji, a jego użycie weryfikowane być może jedynie przez organizacje konsumenckie.

3. Nie testowany na zwierzętach. Oznaczenie najczęściej występujące na kosmetykach informuje, że dany produkt nie był testowany na zwierzętach. Nie nadawany przez żadną organizację.

4. Zielone Płuca Polski. Oznaczenie informujące, że dany produkt został wytworzony w obszarze Zielonych Płuc Polski w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Znak nadawany jest przez Kapitułę Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski, która dotychczas nadała ten znak 32 zakładom produkcyjnym różnych branż, od produkcji żywności, przez materiały budowlane, do usług turystycznych.
Więcej

5. Błękitny Anioł (Der Blaue Engel). Wprowadzony w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską. Certyfikat obejmuje 75 grup produktów i dotyczy 4 000 różnorodnych wyrobów, od lodówek, opon, butelek zwrotnych, wyroby papierowe i towarów podlegających powtórnemu przetworzeniu po chemie gospodarczą.
Więcej

6. „Margerytka” Unii Europejskiej (The Flower). Ma być europejską alternatywą dla wewnętrznych oznaczeń państw członkowskich przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu (zob. LCA) gwarantuje poziom jakości produktów poza granicami UE.
Więcej

7. Dbaj o czystość. Znak informujący, żeby opakowanie po produkcie wyrzucić do kosza i nie zaśmiecać środowiska.

8. Wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej CE. Znak oznaczający, że produkt jest zgodny pod względem bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika z wymogami Unii Europejskiej. Jest to obowiązkowa deklaracja producenta, że produkt spełnia wszystkie stosujące się do niego wymagania i warunkująca wpuszczenie produktu na rynek.

9. Ekoland®. Znak informujący, że gospodarstwo rolne, w którym został wytworzony otrzymało atest Polskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny zgodności warunków prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami z zasadami Ustawy o Rolnictwie Ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452)
Więcej

10. Eko-znak. Znak przyznawany krajowym produktom nie powodującym negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniającym ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia (zob. LCA). Znak przyznawany jest od 1998 roku przez Komitet ds. „Eko-znaku” na podstawie kryteriów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Więcej

11. Produkcja ekologiczna UE. Logo, którym opatrzone mogą być produkty wytworzone w zgodzie z metodami opisanymi w Rozporządzeniu 2092/91:
· co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi;
· produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania tak, jak to zapisano w rozporządzeniu;
· produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach;
· na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej.
Więcej

12. Łabądź (Svanen) – kraje skandynawskie. Produkty oznaczone w ten sposób charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż pozostałe z tej grupy. Znakowi graficznemu towarzyszy napis „ekooznakowany” oraz krótki opis wyjaśniający proekologiczny charakter produktu. System, oceniany jako jeden z najlepszych, najbardziej kompleksowych i obiektywnych sposobów ekoetykietowania na świecie, funkcjonuje w krajach skandynawskich od 1989 roku.
Więcej

13. Sprawiedliwy handel (Fair Trade). Znakowanie oceniające podłoże społeczne i etyczne produkcji towarów pochodzących z krajów ubogich gdzie oprócz środowiska trzeba chronić robotników wykorzystywanych przez międzynarodowe firmy. Oznaczenie obejmuje produkcje kawy herbaty, soku pomarańczowego, kakao, miodu, bananów i czekolady.
Więcej

14. Sokół (Falkon, Bra Miljöval). Nadawany przez szwedzki NGO – Szwedzkie Towarzystwa Ochrony Przyrody od 1992 roku „Dobry Ekologiczny Wybór” (Good Environmental Choice) – „Falkon” przyznawany jest towarom spełniających wyznaczone przez Towarzystwo kryteria ekologiczne. Produkty oznaczane Sokołem to m. in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toaletowy, pieluchy i inne.
Więcej

15. Krav. Nadawany od 1985 roku przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych gwarantuje, że produkt został wytworzony bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak „Krav-import” gwarantuje, że importowana żywność pochodzi z gospodarstw ekologicznych
Więcej

16. Niska emisja promieniowania z monitorów komputerowych. Monitory oznaczone tym znakiem wyprodukowane są według norm Szwedzkiej Konfederacji Pracodawców – TCO i emitują 60% mniej promieniowania niż pozostałe.
Więcej

17. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Znak charakteryzuje przedsiębiorstwa wytwarzające tzw. „czystą energii”, tzn. pochodzącą z surowców wtórnych. Celem tej działalności jest pomoc w promocji sektora MSP poprzez promocję ich produktów, usług i know-how związanych ze źródłami energii odnawialnej.
Więcej

18. Znak B. Znak stwierdzający, że dany produkt używany zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska użytkownika. Znak zastrzeżony dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Więcej

19. Gosstandart – monitory o niskiej emisji promieniowania. Rosyjski standard podobny do TCO wprowadzony przez grupę NEMKO aby ujednolicić przepisy i ułatwić producentom sprzętu komputerowego wejście na rynek rosyjski.

20. Energy Star. Oznaczenie gwarantujące, że urządzenia pozostawione w stanie spoczynku zużywają minimalną ilość energii.

    Hasła encyklopedii na tę literę