Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Różnorodność (ang. Diversity)

Termin, który w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Odmienność może dotyczyć takich przesłanek jak: płeć,  przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne.

Przedsiębiorstwa wprowadzają programy typu zarządzania różnorodnością (ang. managing diversity),których celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz współgranie zespołu w jego różnorodności. Współcześnie firmy kładą coraz większy nacisk na wyrównywanie szans rozwoju i zatrudnienia, czyli różnorodność w miejscu pracy.

„Różnorodność pracowników rozumiana jest bardzo szeroko – jako wszystkie możliwe – widoczne i niewidoczne, wrodzone i nabyte – aspekty, pod których względem ludzie się od siebie różnią i są do siebie podobni, np. płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna, wyznanie, miejsce zamieszkania, język, stan cywilny, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, styl życia.”

Źródło: M. Rawluszko, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EWUAL, Warszawa 2007, s. 28.

    Hasła encyklopedii na tę literę