Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest to dokument określający zasady korzystania ze środowiska. Jest on niezbędny w przypadku instalacji zaliczających się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone do prawa wspólnotowego dyrektywą Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku. Dotyczy ona zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli – i zwana jest także dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control). Do prawa polskiego przepisy dyrektywy zostały wprowadzone po wstąpieniu do Unii Europejskiej, na mocy ustawy prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r.. W 2010 roku Dyrektywa IPPC została zastąpiona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku, w sprawie emisji przemysłowych, zwanej także Dyrektywą IED.

Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, że łączy w jednym dokumencie warunki korzystania ze wszystkich komponentów środowiska, w powiązaniu z wielkością danej instalacji. Pozwolenie zintegrowane zastępuje cząstkowe pozwolenie środowiskowe dla instalacji (na emisję do powietrza, na wytwarzanie odpadów, w szczególnych przypadkach pozwolenie wodnoprawne). Dodatkowo pozwolenie to określa zasady korzystania ze środowiska w aspektach, które nie są przedmiotem regulacji pozwoleń sektorowych (np. emisja hałasu, zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem i inne).

W pozwoleniu zintegrowanym określa się ponadto stopień spełnienia wymogów wynikających z konkluzji Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Należy wiedzieć, że pozwolenie zintegrowane (podobnie jak pozwolenia sektorowe) wydawane jest dla instalacji, a nie dla zakładu.

    Hasła encyklopedii na tę literę