Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

ESRS

ESRS to europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards). Zgodnie z dyrektywą CSRD standardy są obowiązkowe dla wszystkich firm, które podlegają pod dyrektywę (z wyłączeniem MŚP notowanych, dla których przygotowywany jest osobny standard).

Standardy ESRS zostały przygotowane przez EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej -ang. The European Financial Reporting Advisory Group), przekazane Komisji Europejskiej i opublikowane w formie rozporządzenia delegowanego Komisji UE (aktu delegowanego) 22 grudnia 2023r. W związku z tym, Standardy ESRS obowiązują bezpośrednio wszystkie kraje UE i nie ma potrzeby ich osobnej implementacji. Dostępne są we wszystkich językach urzędowych UE, także w języku polskim.

Pierwszy zestaw Standardów ESRS składa się z 2 standardów przekrojowych (ESRS 1 i ESRS 2) oraz 10 standardów tematycznych w zakresie środowiskowym, społecznym, ładu korporacyjnego. Standardy to obowiązkowy zestaw wytycznych w jaki sposób i co powinny firmy ujawniać w swoich oświadczeniach dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD. Standardy przekrojowe są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw. W zakresie standardów tematycznych, przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu badania podwójnej istotności ujawniają tylko te elementy, które będą dla nich istotne.

EFRAG pracuje również nad sektorowymi standardami ESRS, które mają być opublikowane w 2026r.

Link do ESRS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302772

Dodatkowo EFARG przygotował projekty standardów ESRS dedykowanych MŚP: ESRS LSME dla MŚP notowanych (objętych CSRD) oraz ESRS VSME dobrowolnych dla pozostałych MŚP (oba dokumenty obecnie poddawane są konsultacjom publicznym). Link do ESRS LSME i ESRS VSME: https://www.efrag.org/News/Public-479/EFRAGs-public-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-r

    Hasła encyklopedii na tę literę