Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

ESG

Akronim od angielskich słów Environmental (z ang. Środowisko), Social (z ang. Społeczeństwo) oraz Governance (z ang. Ład korporacyjny).

Termin ten oznacza trzy główne obszary działania firm, organizacji oraz inwestorów w ramach, których powinny one kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju i stosować odpowiedzialne praktyki biznesowe z poszanowaniem szeroko rozumianego interesu poszczególnych interesariuszy. W praktyce oznacza to, że firmy i organizacje, które wdrażają wymogi w zakresie ESG, biorą pod uwagę, mierzą, raportują (i, miejmy nadzieję, pracują nad poprawą) środowiskowe, społeczne i zarządcze (dot. ładu korporacyjnego) aspekty swojej działalności. Podobnie inwestorzy ESG biorą pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze firmy obok ich atrybutów finansowych przy podejmowaniu decyzji, czy (i jak) w nie inwestować. Analiza wartości generowanej przez spółkę czy inwestycję wymaga zintegrowanego ujęcia wyników finansów oraz w zakresie ESG.

ESG jest swoistego rodzaju kontynuacją społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR z ang. ). Akronim ESG zyskał popularność ze względu na liczne regulacje dotyczące Zrównoważonego Rozwoju (w tym na poziomie UE), używającego tego określenia dla opisania mierzalnych wymogów i parametrów oraz analitycznego ujęcia tej szerokiej dziedziny.

Skrót ESG stosowany jest w kontekście opisywania wymogów / czynników / wskaźników czy kryteriów oceny dot. zaangażowania i wyników podmiotu w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stąd też popularność zyskuje pojęcie analizy Ryzyka ESG, czy Ratingi ESG.

Podstawą ESG są między innymi: 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030, inicjatywa ONZ Global Compact, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka czy Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Jak wskazuje sam akronim ESG można go podzielić na trzy główne obszary: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

    Hasła encyklopedii na tę literę