Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Czysta Produkcja (Clean Production)

Czysta Produkcja jest sposobem na dostarczanie żywności, towarów i usług w systemach zaprojektowanych rozważnie, tak aby uniknąć stosowania niebezpiecznych substancji i produkcji toksycznych odpadów. Wprowadzane surowce i energia są odnawialne, wykorzystywane ponownie i zachowywane.

Przy projektowaniu i wprowadzaniu takich systemów bierze się także pod uwagę zdrowie pracowników i społeczeństwa oraz miejscową sytuację ekonomiczną, geograficzną i kulturową. Celem Czystej Produkcji jest zaspokojenie naszego zapotrzebowania na produkty wytwarzane w równowadze ze środowiskiem.

Cztery elementy Czystej Produkcji:
Zasada Ostrożności
Podejście to postuluje konieczność udowodnienia przez potencjalnego truciciela, że jego działalność, bądź produkty nie przyniosą szkody dla środowiska.

Podejście Zapobiegawcze
Zapobieganie szkodom dla środowiska jest tańsze i skuteczniejsze niż próby uleczenia tego środowiska po jego zniszczeniu. Zapobieganie wymaga usunięcia źródła, przyczyny problemów, zamiast prób kontrolowania rezultatów czyli szkód. Zapobieganie zanieczyszczeniom powinno zastąpić kontrolę zanieczyszczeń.

Demokratyczna kontrola
Czysta Produkcja wciąga wszystkich dotkniętych przez działalność przemysłową, a więc pracowników, konsumentów i społeczności lokalne. Dostęp do informacji i zaangażowanie w podejmowaniu decyzji wspiera demokratyczną kontrolę. Jako minimum, społeczności lokalne muszą mieć dostęp do informacji o emisjach przemysłowych i do rejestrów zanieczyszczeń, do planów redukcji toksycznych substancji w toku produkcji jak również do danych o składzie produktów.

Zintegrowane i Holistyczne Podejście
Społeczeństwo musi przyjąć zintegrowane podejście do spraw użycia zasobów naturalnych i konsumpcji. Współczesny, ignorujący wzajemne powiązania i zależności sposób produkcji umożliwia przemieszczanie się zanieczyszczeń pomiędzy powietrzem, wodą i glebą. Redukcja emisji zanieczyszczeń towarzyszących produkcji nie prowadzi samoistnie do zmniejszenia szkodliwości samego produktu. Ryzyko to można zmniejszyć przez uwzględnianie całego cyklu życia produktu, zwracania uwagi na użyte materiały, przepływ wody i energii, oraz wpływ ekonomiczny przestawienia się na Czystą Produkcję.

Produkty powstałe w systemie Czystej Produkcji muszą być:
· nietoksyczne
· energooszczędne
· wyprodukowane przy użyciu odnawialnych materiałów, które są na bieżąco uzupełniane w sposób zachowujący żywotność ekosystemu i społeczności, z której pochodzą bądź wytworzone z materiałów nieodnawialnych, lecz pochodzących z odzysku i możliwych do utylizacji w sposób nietoksyczny i energooszczędny
· trwałe i nadające się do wielokrotnego użytku
· łatwe w demontażu, naprawie bądź przebudowie
· opakowane w sposób minimalny i właściwy dla danego produktu, z użyciem materiałów z odzysku lub możliwych do recyklingu lub ponownego użycia

Czysta Produkcja w Polsce

W Polsce ideą Czystej Produkcji zajmuje się Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystej Produkcji”, które prowadzi Polski Rejestr Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Organizacje mogą wnioskować o uwzględnienie w rejestrze, a decyzję podejmuje Kapituła Rejestru działająca pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Pana Janusza Piechocińskiego.

Przykładowe opisy wpisane do rejestrów:
POLAR: „Ograniczenie ilości odpadów przez kompleksowe uregulowanie gospodarowania”
PAFAWAG: „Minimalizacja odpadów malarskich”
WIRMED: „Minimalizacja odpadów przy produkcji filtrów do wody”

Powyższe przykłady oraz zasady wpisania do rejestru i wyniki kolejnych edycji znajdują się na stronie Stowarzyszenia

    Hasła encyklopedii na tę literę