Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

C

Corporate governance

Termin corporate governance tłumaczony jest na język polski jako nadzór korporacyjny, nadzór właścicielski lub kontrola w korporacji.

Jest to system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków i zapewnieniu niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów, przedsiębiorców, pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnych itp. - interesariusze)

Najważniejsze elementy ładu korporacyjnego to:
- działanie w interesie spółki
- uczciwe postępowanie w stosunku do akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników
- ujawnianie konfliktu interesów,
- ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie,
- budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków,
- efektywny system informacji i komunikacji,
- zarządzanie ryzykiem,
- efektywny system kontroli wewnętrznej,
- niezależny audyt wewnętrzny oraz zewnętrzny.

Przy ocenie realizacji standardów corporate governance przez spółkę bierze się pod uwagę takie kryteria jak:
-  przejrzystość struktur własności,
-  przejrzystość finansowa,
-  struktura i sposób pracy organów spółki,
-  relacje z akcjonariuszami,
-  stopień zbieżności interesów akcjonariuszy i menedżerów,

zwracając szczególną uwagę na następujące obszary:
- powoływanie, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej,
- kontrola transakcji z podmiotami zależnymi i powiązanymi, dokonywanych przez radę nadzorczą,
- powoływanie i funkcjonowanie zarządu,
- wykorzystanie rozwiązań ograniczających możliwości zewnętrznego przejęcia kontroli,
- przejrzystość informacyjnej spółki - łatwości dostępu do aktualnej wersji statutu oraz informacji o radzie nadzorczej, zarządzie, strukturze własności itp.

Więcej:
Polskie Forum Corporate Governance

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż