Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Corporate governance

Termin corporate governance tłumaczony jest na język polski jako nadzór korporacyjny, nadzór właścicielski lub kontrola w korporacji.

Jest to system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków i zapewnieniu niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów, przedsiębiorców, pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnych itp. – interesariusze)

Najważniejsze elementy ładu korporacyjnego to:
– działanie w interesie spółki
– uczciwe postępowanie w stosunku do akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników
– ujawnianie konfliktu interesów,
– ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie,
– budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków,
– efektywny system informacji i komunikacji,
– zarządzanie ryzykiem,
– efektywny system kontroli wewnętrznej,
– niezależny audyt wewnętrzny oraz zewnętrzny.

Przy ocenie realizacji standardów corporate governance przez spółkę bierze się pod uwagę takie kryteria jak:
–  przejrzystość struktur własności,
–  przejrzystość finansowa,
–  struktura i sposób pracy organów spółki,
–  relacje z akcjonariuszami,
–  stopień zbieżności interesów akcjonariuszy i menedżerów,

zwracając szczególną uwagę na następujące obszary:
– powoływanie, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej,
– kontrola transakcji z podmiotami zależnymi i powiązanymi, dokonywanych przez radę nadzorczą,
– powoływanie i funkcjonowanie zarządu,
– wykorzystanie rozwiązań ograniczających możliwości zewnętrznego przejęcia kontroli,
– przejrzystość informacyjnej spółki – łatwości dostępu do aktualnej wersji statutu oraz informacji o radzie nadzorczej, zarządzie, strukturze własności itp.

Więcej:
Polskie Forum Corporate Governance

    Hasła encyklopedii na tę literę