Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Wybierz literę

h
j
k
l
p
t
u
v

Corporate governance

Termin corporate governance tłumaczony jest na język polski jako nadzór korporacyjny, nadzór właścicielski lub kontrola w korporacji.

Jest to system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków i zapewnieniu niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów, przedsiębiorców, pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnych itp. – interesariusze)

Najważniejsze elementy ładu korporacyjnego to:
– działanie w interesie spółki
– uczciwe postępowanie w stosunku do akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników
– ujawnianie konfliktu interesów,
– ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie,
– budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków,
– efektywny system informacji i komunikacji,
– zarządzanie ryzykiem,
– efektywny system kontroli wewnętrznej,
– niezależny audyt wewnętrzny oraz zewnętrzny.

Przy ocenie realizacji standardów corporate governance przez spółkę bierze się pod uwagę takie kryteria jak:
–  przejrzystość struktur własności,
–  przejrzystość finansowa,
–  struktura i sposób pracy organów spółki,
–  relacje z akcjonariuszami,
–  stopień zbieżności interesów akcjonariuszy i menedżerów,

zwracając szczególną uwagę na następujące obszary:
– powoływanie, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej,
– kontrola transakcji z podmiotami zależnymi i powiązanymi, dokonywanych przez radę nadzorczą,
– powoływanie i funkcjonowanie zarządu,
– wykorzystanie rozwiązań ograniczających możliwości zewnętrznego przejęcia kontroli,
– przejrzystość informacyjnej spółki – łatwości dostępu do aktualnej wersji statutu oraz informacji o radzie nadzorczej, zarządzie, strukturze własności itp.

Więcej:
Polskie Forum Corporate Governance

    Hasła encyklopedii na tę literę