Dotyczy firmy: KPMG

Znalezione aktualności: 39

23 sierpnia 2022

Badanie różnorodności w radach nadzorczych – raport KPMG

Jak kadra zarządzająca postrzega wyzwania i korzyści wynikające ze zwiększania różnorodności w składzie rad nadzorczych? KPMG przeprowadziło badanie wśród członków i członkiń rad nadzorczych.

15 grudnia 2021

Jakie są perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce?

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 roku Europa ma być pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Sfinansowanie transformacji gospodarki na niskoemisyjną wymaga ogromnych inwestycji, do realizacji których niezbędna będzie aktywizacja zarówno sektora rządowego i samorządowego, jak też prywatnego. Instrumentem wspierającym osiągnięcie założonych celów klimatycznych mogą być zielone obligacje, których rynek rozwija się dynamicznie w ostatnich latach.

25 listopada 2021

Spójność i aktualność danych ESG wyzwaniem dla instytucji finansowych

Potrzeba dostępu do wysokiej jakości danych z zakresu ESG ma kluczowe znaczenie dla pomocy przedsiębiorstwom w osiągnięciu ich celów i ambicji w zakresie zrównoważonego biznesu.

9 listopada 2021

Jak czynniki ESG wpływają na rynek nieruchomości

ESG staje się trwałym trendem, który będzie w najbliższych latach jednym z głównych czynników wpływających na zmiany na rynku nieruchomości, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. O silnej tendencji zmian w kierunku zrównoważonego budownictwa świadczy m.in. szybki przyrost podaży certyfikowanych, „zielonych budynków”, stopniowo obejmującej kolejne sektory branży. Rosnąca świadomość inwestorów zaczyna również znajdować odzwierciedlenie w kondycji sektora mieszkaniowego. Obecnie notuje on najszybszy rozwój w grupie nieruchomości zrównoważonych.

7 października 2021

KPMG uruchamia wieloletni program inwestycyjny mający na celu przyspieszenie globalnych rozwiązań ESG

KPMG planuje przeznaczyć ponad 1,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, aby skupić się na wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego (ESG).

3 sierpnia 2021

Banki muszą się przygotować do zarządzania ryzykiem ESG

Bieżące trendy regulacyjne pokazują, że banki powinny jak najszybciej włączyć ryzyko ESG do swoich systemów zarządzania ryzykiem oraz traktować je z taką samą uwagą, jak wyróżniane dotychczas tradycyjne rodzaje ryzyka finansowego i niefinansowego.

4 czerwca 2021

KPMG wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce

Firma doradcza KPMG znalazła się w pierwszym zestawieniu najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kwestionariusz badania Diversity IN Check opiera…

11 lutego 2021

Liderki biznesu chcą wykorzystać szanse, jakie przynosi nowa rzeczywistość

Wyniki globalnego badania KPMG na temat opinii menedżerek pełniących funkcje zarządcze w firmach wskazały, że pandemia COVID-19 może wspierać niwelowanie nierówności ze względu na płeć, jednak aby osiągnąć parytet w zarządach spółek muszą nastąpić radykalne zmiany.

11 stycznia 2021

Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/. 

9 grudnia 2020

Coraz więcej firm w Polsce raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najwyższy wskaźnik raportowania odnotowano w Ameryce Północnej (90 proc. analizowanych firm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych firm raportuje tego typu kwestie. Około 2/3 największych przedsiębiorstw składających sprawozdania na całym świecie ma ustalone cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie ponad 69 proc. analizowanych firm łączy obecnie swoją działalność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs) w swojej sprawozdawczości korporacyjnej. Jednak zaledwie 14 proc. z analizowanych firm ujawnia zarówno pozytywny jaki i negatywny wpływ na Globalne Cele SDGs – wynika z raportu KPMG pt. „The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020”.