Zintegrowany system drukowania

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W trosce o racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, Pelion w grudniu 2021 r. wdrożył nowy, zintegrowany system drukowania. Nowy system drukowania to krok w celu zwiększenia poufności danych, ale również zautomatyzowanie i zintegrowanie całego systemu drukowania.

Zintegrowany system drukowania gwarantuje m.in.:

  • Bezpieczny wydruk – drukowanie, skanowanie i kopiowanie jest uwierzytelniane za pomocą kart dostępu.
  • Eliminacja dokumentów pozostawionych w zasobniku drukarki – jeżeli pracownik nie uwierzytelni się kartą na urządzeniu, dokumenty nie zostaną wydrukowane.
  • Odbiór tylko własnych kartek – wydruki nie mieszają się.
  • Pełny monitoring – ilości wydruków na użytkownika i odpowiednio ilość na dział.

Akcja jest wyrazem troski i odpowiedzialności Pelion za otoczenie. Firma dąży do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Racjonalnie gospodaruje surowcami, dąży do ograniczania zużycia wody, papieru, energii elektrycznej i paliw, prowadzi racjonalną i niestwarzającą zagrożenia dla środowiska politykę gospodarowania odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do dalszego recyklingu czy likwidacji, promuje wśród pracowników i interesariuszy postawy prośrodowiskowe, wdraża zachowania przyjazne środowisku, doskonali procesy technologiczne, wprowadza nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, zmierzające do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko, wdraża prewencyjne podejście do ochrony środowiska. Dla pracowników firmy zintegrowany system drukowania to nie tylko bezpieczeństwo i łatwość drukowania, ale także racjonalne gospodarowanie zasobami, tj. przede wszystkim papierem.