Zintegrowane podejście do zarządzanie różnorodnością – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

W ramach globalnej strategii różnorodności firmy PwC powstał w Polsce zespół, którego zadaniem jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz różnorodności w zakresie płci, wieku, kultury, narodowości i religii pracowników. W skład Zespołu ds zarządzania różnorodnością wchodzą osoby na różnych szcze­blach firmy i reprezentujące różne działy, pracami Zespołu kieruje osoba z najwyż­szego szczebla kierownictwa firmy – partner zarządzający drugim co do wielkości działem w polskiej firmie (Działem Doradztwa Podatkowego).Rozwiązaniami funkcjonującymi w firmie są: elastyczny czas pracy, zmniejszony wy­miar czasu pracy np po urlopie macierzyńskim – powrót do firmy na część etatu, telepraca wiążąca się z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej (telefon ko­mórkowy, laptop, terminal Blackberry), możliwość przeniesienia pracy do innego biura lub do innego działu czy zespołu firmy. Elementem rozwoju różnorodności w firmie są również programy rozwojowe. Ich celem jest szkolenie odpowiednich kompetencji przywódczych i uwrażliwienie społeczne poprzez pracę w projektach z zakresu CSR.

Efekty prac wewnętrznych Zespołu regularnie mierzone są poprzez poziom satysfak­cji wszystkich pracowników. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest wskaźnik liczby kobiet i mężczyzn na poszczególnych stanowiskach, który jest regularnie mie­rzony i analizowany. Obecnie spośród trzech partnerów zarządzających największy­mi działami w firmie dwóch to kobiety.

W ramach działań Zespołu planowane jest spotkanie warsztatowe dotyczące róż­nic w sposobach pracy i zarządzania wśród kobiet i mężczyzn. Jego celem będzie uświadomienie pracownikom, że różnorodność nie musi być problemem, a dobrze wykorzystana może stać się dużym atutem organizacji.