Zespół ds. Szczęścia

Metryka praktyki

Firma: epruf,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Szczęście i zadowolenie pracowników epruf w dużej mierze zależy od relacji w zespole i panującej atmosfery. Zadowolony pracownik jest efektywny, ma poczucie sprawczości i wpływu, łatwiej osiąga cele. Zespół ds. Szczęścia prowadzi działania angażujące pracowników, wzmacniające kulturę organizacyjną. Członkami Zespołu ds. Szczęścia są pracownicy przygotowujący działania adresowane do pracowników i odpowiadające na ich potrzeby. Organizowane są akcje angażujące, wspierające komunikację, spotkania integrujące, akcje edukacyjne na temat zdrowych nawyków w miejscu pracy. Działania Zespołu ds. Szczęścia epruf spotykają się z uznaniem nie tylko pracowników, ale również managerów. Inicjatywy podejmowane przez Zespół każdorazowo cieszą się zainteresowaniem, a poziom frekwencji w akcjach jest bliski 100%. Pracownicy w opiniach o wydarzeniach wskazują, że tego rodzaju działania pozwalają im nawiązać bliższy kontakt ze współpracownikami, co wprost przekłada się na jakość pracy. Pracownicy zauważają, że akcje Zespołu ds. Szczęścia pozwalają wytworzyć w miejscu pracy atmosferę wzajemnego zrozumienia, wsparcia koleżeńskiego i zaufania, budują również otwartość na różnorodność wśród pracowników i pozwalają wykazać się inicjatywą. W efekcie prowadzone działania wpływają na budowanie sprawnie działających zespołów pracowniczych realizujących stawiane przez nimi cele biznesowe.