Zatwierdzenie struktury zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju wraz z procesem raportowania według standardu Global Reporting Inititive- GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Zgodnie ze strategią biznesową GAZ-SYSTEM, zrównoważony rozwój stanowi kompleksowe wsparcie funkcjonowania firmy. Struktura zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju w GAZ-SYSTEM została opracowana w celu efektywnej realizacji działania w ramach piątego kierunku strategii biznesowej – zarządzanie spółką z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Struktura opisuje zakres obowiązków i uprawnień w ramach organizacji, zasady komunikacji oraz sposób planowania i rozliczania projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala także na efektywne wdrożenie oraz monitorowanie aspektów zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Strukturę zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju tworzą Sponsor (Zarząd), Lider ds. CSR (Rzecznik Prasowy), Zespół Projektowy ds. CSR (osoby z Zespołu ds. Komunikacji) oraz Koordynatorzy ds. CSR (osoby z pionów/oddziałów). Wszystkie wymienione osoby były zaangażowane w proces tworzenia struktury i zasad raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sponsor akceptuje, opiniuje i nadzoruje działania. Lider ds. CSR zarządza całością realizacji operacyjnej projektów z zakresu CSR, tak aby były one realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakresem rzeczowym oraz budżetem. Zajmuje się także monitorowaniem postępów pracy oraz komunikacją zakończonych działań. Zespół Projektowy ds. CSR wraz z Koordynatorami ds. CSR są odpowiedzialni za wdrażanie programów CSR i gromadzą informacje niezbędne do ich realizacji. Stałą, coroczną praktyką jest raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju według wytycznych GRI.