Zastosowanie normy ISO 26000 w zarządzaniu CR – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: Polska Telefonia Cyfrowa,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2012

W 2012 roku, przygotowując się do wytyczenia długofalowej strategii odpowiedzialności społecznej, Polska Telefonia Cyfrowa przeprowadziła wewnętrzny audyt praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Celem analizy było usystematyzowanie podejmowanych działań oraz wyznaczenie kierunków zaangażowania na podstawie wytycznych normy ISO 26000. Ważną częścią była analiza interesariuszy, w wyniku której została stworzona mapa interesariuszy oraz formy ich zaangażowania, a przede wszystkim firma miała okazję poznać ich opinie i oczekiwania. Przeprowadzono ponad 53 wywiady z pracownikami oraz 33 wywiady z interesariuszami zewnętrznymi. Dialog pomógł w budowaniu relacji z interesariuszami, a także w wyznaczaniu listy priorytetowych działań. Na podstawie rezultatów dokonanej analizy firma przygotowuje kompleksową strategię odpowiedzialności. Planuje także przeprowadzić ponowny audyt w kolejnych latach, aby zweryfikować poziom wdrożonych praktyk.