Zasady Etyki Biznesowej – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Zasady etyki biznesowej w Grupie Żywiec to projekt, którego wdrażanie zostało przewidziane na 2005 rok. U podstaw działalności Grupy Żywiec leży głębokie przekonanie, że biznes to nie tylko prowadzenie efektywnej, zyskownej działalności, ale także kompleksowe podejście do zarządzania, które cele handlowe stawia na równi z takimi kwestiami jak przejrzystość informacji finansowej, działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Zasady etyki biznesowej opierają się na niezmiennych wartościach, którymi kieruje się Grupa Żywiec w swojej działalności. Są to szacunek wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska naturalnego, pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Zasady etyki biznesowej określają stanowisko firmy w takich aspektach jak: przeciwdziałanie oszustwom, korupcja i konflikt interesów, prawo konkurencji, wręczanie i przyjmowanie upominków, przestrzeganie praw człowieka, zakaz dyskryminacji i równość praw, molestowanie seksualne i mobbing.

Zasady etyki biznesowej są spójne z Kodeksem Etycznym koncernu Heineken. Zarządowi i kierownictwu GŻ zależało jednak, aby Zasady etyki biznesowej w maksymalnym stopniu uwzględniały potrzeby pracowników Grupy Żywiec. Ich ostateczna treść winna być traktowana przez pracowników jako własna a nie narzucona przez władze spółki. Tylko takie postępowanie jest w ocenie władz spółki słuszne. Wówczas Zasady mogą rzeczywiście wpływać na zachowanie pracowników a nie będą jedynie zbiorem martwych reguł.

Zanim rozpoczęto wdrażanie Zasad dla kluczowych managerów zostały zorganizowane warsztaty dyskusyjne w celu wyjaśnienia, dlaczego firma uznała za właściwe wdrożenie Zasad etyki biznesowej i poznania oczekiwań pracowników. Na warsztatach wspólnie wyłoniono również najbardziej istotne dla projektu zagadnienia.
Zasady etyki biznesowej uwzględniają także wyniki badań opinii przeprowadzonych wśród wszystkich pracowników Grupy Żywiec, w których znalazły się m.in. pytania na temat wartości istotnych dla prowadzenia efektywnej działalności biznesowej.

Wdrożenie Zasad poprzedzone było przeprowadzeniem specjalnie przygotowanej kampanii komunikacyjnej, której celem było przedstawienie pracownikom założeń i celów projektu, zapoznanie z możliwościami zgłaszania nieprawidłowości oraz zachęcenie do podzielenia się uwagami na temat materiałów i publikacji. W tym celu wykorzystano różne dostępne dla pracowników narzędzia komunikacyjne: listy do pracowników, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, intranet a także spotkania bezpośrednie.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd GŻ w kwietniu br. Zasady etyki biznesowej stały się jednym z elementów programu wdrożeniowego dla nowych pracowników. Odrębne, bardziej zaawansowane szkolenia zostały również przygotowane dla członków kadry kierowniczej, do których w pierwszej kolejności mogą zwracać się pracownicy z pytaniami dotyczącymi Zasad etyki biznesowej.

Wszyscy pracownicy otrzymali materiały informacyjne poświęcone Zasadom, które w przystępny sposób wyjaśniają zdefiniowane w Zasadach etyki biznesowej zagadnienia oraz przedstawiają zasady obowiązujące w GŻ.

Zostały przygotowane dwie publikacje. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla wszystkich pracowników. Druga publikacja skierowana jest do członków kadry kierowniczej. Zawiera szereg praktycznych przykładów, które uwzględniają specyfikę firmy i odnoszą się do konkretnych sytuacji.

Przestrzeganie Zasad dotyczy wszystkich zatrudnionych w Grupie Żywiec bez względu na zajmowane stanowisko: członków zarządu, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, jak i poszczególnych pracowników.

W ramach realizacji projektu Zarząd GŻ powołał odrębne stanowisko: kierownika ds. programów odpowiedzialności społecznej. Do jego zadań należała koordynacja całości działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu. GŻ opracowała również własne procedury zgłaszania przypadków naruszania Zasad.

Dzięki wprowadzeniu Zasad etyki biznesowej pracownicy otrzymują poręczny instrument ułatwiający im postępowanie w różnych sytuacjach. Zarząd GŻ jest przekonany, że wprowadzenie Zasad etyki biznesowej zwiększy zaufanie do firmy, zmniejszy liczbę sytuacji, w których mogłaby dochodzić do potencjalnego konfliktu interesów lub innych niepożądanych praktyk. Zaangażowanie pracowników we właściwe zrozumienie i wdrożenie Zasad etyki biznesowej sprawi, że będą się one przekładały na ich codzienne decyzje i stosunek firmy do pracowników, akcjonariuszy, klientów, partnerów handlowych oraz społeczności lokalnych sąsiadujących z browarami.

Zasady etyki biznesowej wprowadzane były zgodnie z przyjętym przez Zarząd firmy harmonogramem. Całość działań związanych z projektem wdrożenia Zasad (zakrojonym na okres jednego roku) została skontrolowana przeprowadzanym na przełomie roku 2005/2006 audytem etycznym.