Zasady Dobrych Praktyk Assistance – Europ Assistance Polska

Metryka praktyki

Firma: Europ Assistance Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2010

„Zasady Dobrych Praktyk Assistance” określają reguły postępowania firmy świadczącej usługi assistance z klientami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami, mediami oraz konkurencją. Normy te powstały, aby zachęcić również inne firmy assistance do ich przyjęcia i stosowania.

Zasady stworzono we współpracy z przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych, Związku Banków Polskich oraz Katedry Etyki Akademii im. Leona Koźmińskiego. Powstawały przez 6 miesięcy, głównie w oparciu o analizę przypadków i doświadczenia z poszczególnymi grupami podmiotów, do których się odnoszą. W relacjach z klientem znalazły się zapisy o: dbałości o dobro klienta i najwyższą jakość usług, informowaniu klienta o przysługujących mu prawach, równym traktowaniu wszystkich klientów, a także starannym wyjaśnianiu reklamacji. W zakresie współpracy z konkurencją wprowadzono zapisy o niestosowaniu nieuczciwej konkurencji, nieutrudnianiu konkurencji dostępu do rynku, solidarnym popularyzowaniu i promowaniu usług assistance, a także transparentnym informowaniu o prowadzonej działalności. W stosunku do mediów firmy przyjmujące zasady zobowiązują się do przekazywania rzetelnych i obiektywnych informacji, wspierania mediów w zwiększaniu świadomości społeczeństwa, a także niestosowania reklamy wprowadzającej w błąd.

Wdrożenie „Zasad Dobrych Praktyk Assistance” przyniosło pozytywny oddźwięk ze strony współpracujących podmiotów, które chętniej polecają usługi Europ Assistance Polska swoim klientom. Wśród pracowników zauważono wzrost motywacji oraz większą identyfikację z firmą. Odnotowano również wzrost rozpoznawalności marki na tle firm konkurencyjnych.