Zasady Dobrych Praktyk 2005 – Komitet Dobrych Praktyk przy GPW S.A.

Metryka praktyki

Firma: Giełda Papierów Wartościowych SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Pod koniec listopada 2004 roku zostały zakończone prace nad uaktualnieniem zbioru Dobrych Praktyk Corporate Governance obowiązujących spółki giełdowe od września 2002 roku.

Proces wdrożenia zbioru zasad ładu korporacyjnego na polskim rynku rozpoczął się jesienią 2002 r. Zawarte w Dobrych praktykach zasady stały się przedmiotem krytycznej refleksji ze strony spółek publicznych, które jednocześnie podjęły próbę uporządkowania swoich praktyk korporacyjnych i przeprowadzenia wewnętrznego dialogu na temat dobrych praktyk.

Zasady Dobrych Praktyk zostały podzielone na cztery obszary, są to dobre praktyki dotyczące walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, zarządów oraz praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi. Dobre Praktyki stanowią próbę dostosowania zbioru krajowych zasad ładu korporacyjnego do standardów unijnych. Taka sytuacja wynika z formalnych wymogów EU w zakresie ładu korporacyjnego, które powinny być spełnione do końca 2005 roku.

Z drugiej strony autorzy chcieli zaktualizować bazę o nowe zalecenia powstałe na podstawie kryzysów korporacyjnych z ostatnich dwóch lat. Dobre Praktyki 2005 mają służyć przedsiębiorstwom jako narzędzie pomocnicze oraz prezentujące założenia modelowe dla poruszania się po wymogach corporate governance.

Dobre Praktyki 2005 zostały przygotowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance w skład, którego weszli: Grzegorz Domański, Henryka Bochniarz, Krzysztof Lis, Wiesław Rozłucki, Stanisław Sołtysiński, oraz Jacek Socha.